tło

Bon energetyczny 2024

Utworzono dnia: 09.07.2024

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych,
w których wysokość przeciętnego dochodu za 2023 roku nie przekroczyła:
• 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
• 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,
a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.
Wnioski o wypłatę bonu energetycznego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Grodzisku Dolnym pok. 29 lub 30 w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Wnioski będzie można pobrać ze strony internetowej www.gops.grodziskodolne.pl
lub z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym pok. 29 lub 30.
W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku istnieje możliwość kontaktu telefonicznego
z pracownikami świadczeń pod nr telefonu: 17 24 29 134, 17 24 36 163.

Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności – Podprogram 2023

Utworzono dnia: 03.07.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości otrzymania żywności
z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Osoby – rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej pragnące otrzymać pomoc, powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, w celu ustalenia swojej sytuacji materialnej.

Należy przedstawić dokumenty potwierdzające dochody.

Do dochodu wlicza się m.in.

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,  wynagrodzenie za pracę dorywczą, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych, renty, emerytury, alimenty, odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,  świadczenia
z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe), dochody z majątku rodziny (czynsze najmu
i dzierżawy), dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, nakaz podatkowy za 2024r.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane
w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Osoby, których dochody nie będą zweryfikowane nie otrzymają żywności.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1590,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 2056,40 zł miesięcznie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej będą przyjmowane do dnia 23.07.2024r.

Nowy okres zasiłkowy w Świadczeniach Rodzinnych 2024/2025

Utworzono dnia: 28.06.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje,

że od 01-07-2024 r. rozpocznie się termin składania wniosków w formie elektronicznej, natomiast od 01-08- 2024 r. w formie papierowej: zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2024/2025.

Wnioski, które należy złożyć na okres zasiłkowy 2024/2025, w celu uzyskania świadczeń.

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami  przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego wraz
z dodatkami obowiązują dochody za 2023 r. ze zmianami do chwili obecnej.
Kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł (na osobę w rodzinie) lub 764,00 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Specjalny Zasiłek Opiekuńczy – przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązują dochody za 2023 r. ze zmianami do chwili obecnej. Kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł (na osobę w rodzinie).

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

Utworzono dnia: 26.06.2024

Gmina Grodzisko Dolne w 2024 roku realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, który jest finansowany   z dotacji celowej budżetu państwa.  

Adresatami programu są seniorzy mieszkający w Gminie Grodzisko Dolne w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Dodatek osłonowy – już można składać wnioski

Utworzono dnia: 22.01.2024

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł/ 286,00 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20zł/ 429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł/ 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Nabór do Dziennego Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym na rok 2024

Utworzono dnia: 19.12.2023

Informujemy, że trwa nabór do Dziennego Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym na rok 2024

Informacja jest kierowana do Seniorek i Seniorów mieszkających na ternie Gminy Grodzisko Dolne:

– potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

– w wieku powyżej 60 lat.

Osoby, które chcą skorzystać wsparcia w DDP muszą przejść procedurę rekrutacyjną i zostać zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w DDP prosimy o uzupełnienie Formularza rekrutacyjnego i
 dostarczenie go do GOPS w Grodzisku Dolnym. Można skorzystać z pomocy pracowników GOPS w uzupełnieniu Formularza.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie GOPS w Grodzisku Dolnym lub telefonicznie pod numerem: 17 24 29 134 lub e-mailem gops@grodziskodolne.pl.

Wesołe życie dzięki Funduszom Unijnym

Utworzono dnia: 01.12.2023

Od stycznia 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej jest realizowany projekt
pn. Projekt „Aktywny Senior – kontynuacja” nr RPPK.08.03.00-18-0024/22, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększanie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Objecie tych osób wsparciem bytowym, opiekuńczym, wspierającym oraz aktywizującym w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.

Beneficjentami projektu są osoby starsze z terenu Gminy Grodzisko Dolne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego.

UWAGA !!! NOWE ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE OD 01-01-2024 r.

Utworzono dnia: 27.10.2023

ZMIANY ZASAD FUNCJONOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH
OD 01-01-2024 R.

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzony zostanie nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające. Będzie ono skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznawanie i wypłacanie (na podstawie ww. decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, świadczenia wspierającego, na wniosek osoby z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela) będzie zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa
o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. z pewnymi wyjątkami:

 – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 90 do 100 pkt,

 – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 80 do 89 pkt,

– od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 79 pkt.
Świadczenie wspierające będzie przysługiwało, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w wysokości od 40% wysokości renty socjalnej do maksymalnej wysokości – 220% renty socjalnej (kwota netto, czyli bez potrąceń na podatek dochodowy czy ubezpieczenie zdrowotne).

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA NOWYCH ZASADACH

– od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia, czyli wyłącznie nad dziećmi (art. 17 ust. 1). – zmianie ulegnie katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – zgodnie z nowymi przepisami, świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024r. będzie przysługiwać:

 1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka,

4) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

– w przypadku gdy opiekun będzie sprawować opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności/znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, ulegnie podwyższeniu po 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna
o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego (uwaga: dotyczyć to będzie tylko osób-opiekunów wymienionych w art. 17 ust. 1-3, osób będących rodziną zastępczą oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka),

 – w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowa prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki,

– uchylony zostanie warunek rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, co oznacza, że osoby sprawujące opiekę nie będą musiały rezygnować
z aktywności zawodowej aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne – będą mogły pracować/prowadzić działalność gospodarczą,

– w konsekwencji uchylenia powyższego uchylony zostanie również art. 17b ustawy
o świadczeniach rodzinnych, czyli przepis uzależniający przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego rolnikom, małżonkom rolników lub domownikom od warunku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym. W związku z tym, uchylony zostanie także w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników przepisy dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za te osoby,

– uchylony zostanie art. 17 ust. 1a, czyli przepis wskazujący na kolejność osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

– uchylony zostanie art. 17 ust. 1b, czyli przepis warunkujący przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności,

– uchylony zostanie przepis uniemożliwiający przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do własnej emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,

– uchylony zostanie art. 27 ust. 5, ograniczający zbiegi wymienionych w tym przepisie świadczeń rodzinnych.

Uwaga: opisane wyżej, nowe warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r. nie dotyczą osób, które, na zasadzie zachowania praw nabytych, będą pobierać to świadczenie na podstawie przepisów dotychczasowych (w oparciu o przepis przejściowy – art. 63 u.ś.w.).

LIKWIDACJA SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym, czyli z dniem 1 stycznia 2024 r., zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie już przyznawany. Wyjątkowo, na podstawie przepisów przejściowych, zasiłek ten będzie mógł być przyznany także po 31 grudnia 2023 r. na zasadzie zachowania praw nabytych (dotyczy osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy którzy
do 31-12-2023 r. złożyli wnioski i pobierają w/w świadczenie).

Osoby, które nabyły, bądź nabędą na starych, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o świadczeniu wspierającym (tj. do 31 grudnia 2023 r.), przepisach prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Będzie to miało zastosowanie: – w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r. (art. 63 ust. 1 u.ś.w.), – w przypadku osób, którym przed 1 stycznia 2024 r., albo nawet po tej dacie, ale, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo

do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego – osoby te zachowają,
 na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo do tych świadczeń nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane (art. 63 ust. 2 u.ś.w.),
– w przypadku gdy osobie, nad którą sprawowana jest opieka zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo
o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia
o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio
do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności (art. 63 ust. 3 u.ś.w.), – w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego prawo do tego świadczenia
na zasadach dotychczasowych przysługiwać będzie również po upływie okresu zasiłkowego, na który prawo zostało przyznane (czyli także na kolejne okresy zasiłkowe) pod warunkiem,
 że wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy (art. 63 ust. 4 u.ś.w.). Tym samym w tych sprawach stosowane będą przepisy dotychczasowe, czyli stare zasady.

Aby móc pobierać świadczenie wspierające opiekun osoby z niepełnosprawności nie może pobierać świadczenia pielęgnacyjnego. Wszyscy opiekunowie osób dorosłych
z niepełnosprawnością, którzy nie nabędą do 31 grudnia 2023 r. uprawnienia
do świadczenia pielęgnacyjnego nie będą mogły już z niego skorzystać.

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem
w wieku do ukończenia 18. roku życia, która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć nowy wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.

W razie pytań można kontaktować się z pracownikami  Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym osobiście lub telefonicznie (172429134).

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

Utworzono dnia: 30.08.2023

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości skorzystania z takiej formy wsparcia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji dotyczących Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej„ – edycja 2024 udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym – pod nr telefonu (17) 24 29 134 lub osobiście w Ośrodku.

Link do strony z informacjami: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

Dożywianie dzieci w szkołach – rok szkolny 2023/2024

Utworzono dnia: 22.08.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje rodziców o możliwości ubiegania się o dożywianie dzieci w szkołach w roku szkolnym 2023/2024. Dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać miesięcznie 200 % kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej tj. 1200,00 zł. Wnioski należy składać w GOPS, tel. 17 24 29 134,17 24 36 163.

Dokumenty wymagane od osób ubiegających się o udzielenie pomocy:
• podanie do ośrodka pomocy społecznej o przyznanie dożywiania,
• dokładne dane osobowe wszystkich członków rodziny (PESEL, nr dowodu osobistego),
• dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj:
• dowody otrzymywania emerytury lub renty,
• zaświadczenia pracodawcy lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
• zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło z informacją o potrąconych zaliczkach jak wyżej,
• zaświadczenie lub oświadczenie o kwocie i liczbie pobieranych zasiłków rodzinnych
i pielęgnacyjnych,
• zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie o pobieranym zasiłku dla bezrobotnych, lub o tym, że zasiłku się nie pobiera- informacja zostanie pobrana przez GOPS
• osoby bezrobotne – obowiązkowo zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne,
• zaświadczenia z KRUS lub oświadczenie o opłacanej składce na ubezpieczenia, kwoty świadczeń pobieranych w KRUS,
• zaświadczenie, nakaz płatniczy lub oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym,
• zaświadczenie z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki lub oświadczenie,
• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z urzędu skarbowego o posiadanych dochodach.

Świadczenie wychowawcze „500+” nie jest wliczane do dochodu.

Bezpłatna Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności

Utworzono dnia: 17.08.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości otrzymania żywności z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Osoby – rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej pragnące otrzymać pomoc, powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, w celu ustalenia swojej sytuacji materialnej.

Należy przedstawić dokumenty potwierdzające dochody.

Do dochodu wlicza się m.in.

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,  wynagrodzenie za pracę dorywczą, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych, renty, emerytury, alimenty, odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,  świadczenia
z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe), dochody z majątku rodziny (czynsze najmu
i dzierżawy), dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, nakaz podatkowy za 2023r.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Osoby, których dochody nie będą zweryfikowane nie otrzymają żywności.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1410,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1823,60 zł miesięcznie.

Wnioski do otrzymania pomocy żywnościowej będą przyjmowane do dnia 08.09.2023 r.

Nowy okres zasiłkowy w Świadczeniach Rodzinnych 2023/2024

Utworzono dnia: 22.06.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że od 01-07-2023 r. rozpocznie się termin składania wniosków o świadczenia rodzinne w formie elektronicznej, natomiast od 1 sierpnia 2023 r. w formie papierowej: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2023/2024.

Wnioski, które należy złożyć na okres zasiłkowy 2023/2024, w celu uzyskania świadczeń.

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami obowiązują dochody za 2022 r. ze zmianami do chwili obecnej. Kryterium dochodowe wynosi 674 zł (na osobę w rodzinie) lub 764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Specjalny Zasiłek Opiekuńczy – przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązują dochody za 2022 r. ze zmianami do chwili obecnej. Kryterium dochodowe wynosi 764 zł (na osobę w rodzinie).

3. Fundusz alimentacyjny – przy ustalaniu prawa do funduszu alimentacyjnego obowiązują dochody za 2022 r. ze zmianami do chwili obecnej. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Wypełnione wnioski wraz z kopią wymaganych dokumentów (np. umowy o pracę, świadectwa pracy, nakazy podatkowe) należy złożyć pracownikowi świadczeń rodzinnych, pok. 29.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej: www.gops.grodziskodolne.pl lub odebrać we wcześniejszym terminie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.
W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku istnieje możliwość kontaktu telefonicznego
z pracownikami świadczeń pod nr telefonu: 17 24 29 134, 17 24 36 163.

POMOC I PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Utworzono dnia: 14.02.2023

W każdy poniedziałek w godzinach od 15:30 -do 17:30  mieszkańcy gminy mogą skorzystać z pomocy psychologa, który będzie dyżurował w pokoju nr 41.

W razie pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu : (17) 24 29 134

OFERTA POMOCY I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO: 

 1. Interwencja i profilaktyka w uzależnieniu alkoholowym.
 2. Praca z osobą w kryzysie – ocena, diagnoza klienta, doraźna interwencja kryzysowa.
 3. Pomaganie osobom doświadczającym przemocy domowej.
 4. Utraty – pomoc psychologiczna w przeżywaniu żalu i żałoby.
 5. Problemy w radzeniu sobie ze stresem, poczuciem bezradności.
 6. Kryzysy życiowe, stany depresyjne.
 7. Inne, zgodne ze zgłaszanymi potrzebami.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Utworzono dnia: 03.01.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, iż  z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W związku z tym, iż ww. zmiana podwyższa kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy z Programu do 200% kryterium ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej – 1552,00 zł, a dla osoby w rodzinie 1200,00 zł .

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Osoby chcące skorzystać z w/w pomocy proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W 2023 R.

Utworzono dnia: 03.01.2023

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości  ubiegania się o zwrot podatku Vat.

Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 r. podatku VAT na gaz ziemny.

 1. Wniosek składa się  w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
 2. Przysługuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 3. Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.
 4. Termin składania wniosku: do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
 5. Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:
 6. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmujący okres dotyczący wniosku
 7. dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.
 8. Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:

a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi;

b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie:

– jednoosobowym nie przekracza 2100 zł
– wieloosobowym nie przekracza 1500 zł.

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – w Gminie Grodzisko Dolne – PODPROGRAM 2021

Utworzono dnia: 03.01.2023

Gmina Grodzisko Dolne z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022. 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze: 

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);  
 • skrobiowe (makaron jajeczny), 
 • mleczne (mleko UHT), 
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju), 
 • cukier (cukier biały),  
 • tłuszcze (olej rzepakowy). 

Pomoc żywnościowa trafiła do 355 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Grodzisko Dolne.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 7,5 tony żywności; 
 • 355 paczek żywnościowych; 

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 11 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących pn. : „Warsztaty motywujące do poszukiwania pracy”.

Nabór do projektu ” Aktywny Senior – kontynuacja”

Utworzono dnia: 05.12.2022

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Utworzono dnia: 04.11.2022

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości skorzystania z takiej formy wsparcia.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Utworzono dnia: 26.09.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3. kocioł olejowy

Źródło ciepła musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 30 listopada 2022 r.

Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności

Utworzono dnia: 02.09.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje  o możliwości otrzymania bezpłatnej żywności z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby – rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej pragnące otrzymać pomoc, powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, w celu ustalenia swojej sytuacji materialnej.

Dodatek węglowy (3000 zł)

Utworzono dnia: 17.08.2022

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym w godzinach od 730 do 1530. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Wnioski o dodatek węglowy można pobrać ze strony internetowej: www.gops.grodziskodolne.pl lub odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.
W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z pracownikami świadczeń pod nr telefonu: 17 24 29 134, 17 24 36 163.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Ustawa o dodatku węglowym

Nowy okres zasiłkowy w Świadczeniach Rodzinnych

Utworzono dnia: 07.07.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że od 1 sierpnia 2022 r. rozpocznie się termin składania wniosków na zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 w formie papierowej.  Od 01-07-2022 r. przyjmowane są wnioski w formie elektronicznej.

Zaproszenie na warsztaty kulinarne

Utworzono dnia: 29.04.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 06- 05- 2022 r. w godz.  11:30 – 13:30 w Dziennym Domu Pomocy ” Aktywny Senior” Grodzisko Dolne 124A odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania oraz planowaniem budżetu domowego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny!!!

 Zapraszamy!!!!

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Utworzono dnia: 03.02.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Grodzisko Dolne. Program będzie realizowany od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dodatek osłonowy

Utworzono dnia: 04.01.2022

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

PODSUMOWAIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

Utworzono dnia: 31.12.2021

,,JESTEM DOBRY,  NIE KRZYWDZĘ – STOP PRZEMOCY”

W dniu 8 grudnia 2021r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny ,,JESTEM DOBRY,  NIE KRZYWDZĘ – STOP PRZEMOCY” organizowany przez Zespół Interdyscyplinarny w Grodzisku Dolnym.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół z terenu Gminy Grodzisko Dolne oraz do wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczynach. Konkurs przebiegał w dwóch etapach zgodnie z ustalonym regulaminem.

Z dużej liczby prac z etapu I /szkolnego/ do etapu II /GOPS w Grodzisku Dolnym/ zostało zakwalifikowanych 37 prac plastycznych, które następnie poddane zostały ocenie wg kryteriów określonych  w regulaminie konkursu.

Podsumowanie Programu 2020 POPŻ

Utworzono dnia: 29.12.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – październik 2021.

ŻYWNOŚĆ Z PODKARPACKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI

Utworzono dnia: 30.09.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 6 października 2021r. (środa) od godz. 1300 pod Remizą OSP w Grodzisku Dolnym będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby zgłaszające się po odbiór żywności proszone są o:

 1. Bezwzględne zachowanie bezpiecznej odległości 
  (1-2 metra)
 2. Bezwzględne założenie środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, rękawiczki.
 3. Dezynfekcję rąk.

Osoby, które nie były zakwalifikowane we wcześniejszym terminie, a chcą skorzystać z żywności proszone są o zgłoszenie się do GOPS w Grodzisku Dolnym.

Osoby bez środków ochrony osobistej nie otrzymają żywności.

Drodzy Mieszkańcy, Przyjaciele i Sympatycy

Utworzono dnia: 20.09.2021

Miło nam ogłosić, że nasz projekt znalazł się w gronie 25 finalistów w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”, organizowanym przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Od 20 września każdy może zagłosować na – jego zdaniem –  najciekawszy nominowany projekt. To Wy zdecydujecie, kto zasługuje na miano „Mistrza zmian”. Każdy oddany głos jest dla nas ważny, bo przybliża nas do zdobycia tego zaszczytnego tytułu. Będziemy wdzięczni za poświęcenie chwili i oddanie głosu na nasz projekt.

Jeśli chcesz oddać na nas swój głos – wejdź na stronę mistrzowskiezmiany.pl. W zakładce „Wybierz mistrza” znajdziesz opisy i zdjęcia wszystkich nominowanych projektów.

Nowy okres zasiłkowy w Świadczeniach Rodzinnych

Utworzono dnia: 17.08.2021

1 sierpnia 2021 r. rozpoczął się termin składania wniosków na zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 w formie papierowej.  Od 01-07-2021 r. przyjmowane są wnioski w formie elektronicznej.

ŻYWNOŚĆ Z PODKARPACKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI

Utworzono dnia: 06.07.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 21 lipca 2021r. (środa) od godz. 1300 pod Remizą OSP w Grodzisku Dolnym będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby zgłaszające się po odbiór żywności proszone są o:

 1. Bezwzględne zachowanie bezpiecznej odległości (1-2 metra)
 2. Bezwzględne założenie środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, rękawiczki.
 3. Dezynfekcję rąk.

Osoby, które nie były zakwalifikowane we wcześniejszym terminie, a chcą skorzystać z żywności proszone są o zgłoszenie się do GOPS w Grodzisku Dolnym.

Osoby bez środków ochrony osobistej nie otrzymają żywności.

Ankieta dla mieszkańców

Utworzono dnia: 06.07.2021

Szanowni Mieszkańcy Naszej Gminy

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej rozwoju naszego regionu. Ankieta przygotowana jest w wersji elektronicznej (on-line). Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną przedstawione w formie raportu z badań i służyć będą do prac nad Ponadlokalną Strategią Rozwoju Gmin dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Powiat Leżajski, Gminę Miasto Leżajsk, Gminę Leżajsk, Gminę Nowa Sarzyna, Gminę Kuryłówka, Gminę Grodzisko Dolne, Gminę Tryńcza na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku. Dokument jest ważny z punktu widzenia ubiegania się o środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej dla Naszej Gminy w nadchodzących latach.

Ankieta dostępna jest pod linkiem (otwiera się automatycznie po kliknięciu w link):

https://forms.gle/bzYC2LqEHYeADX336

Ankiety są zbierane do dnia 31 lipca 2021 r.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety i Państwa zaangażowanie w prace nad Strategią. Wypełnienie ankiety stanowi ważny głos mieszkańców w zakresie kluczowych dla przyszłości naszej gminy kierunków rozwoju. powrót

WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE „DOBRY START” (300 ZŁ)

Utworzono dnia: 24.06.2021

WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE „DOBRY START” (300 ZŁ)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolny informuje, że d 1 lipca 2021r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu „Dobry start”(300zł) zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Projekt „Otwórz się na pomoc”

Utworzono dnia: 21.05.2021

Projekt ten ma za zadanie pomóc zmierzyć się z szeroko rozumianymi zagrożeniami, jakie niesie internet. Młode osoby nie tylko w łatwy sposób uzależniają się od komputera, ale także bardzo często doświadczają w świecie wirtualnym takich zjawisk jak hejt czy przemoc słowna. Często uzależnienie od internetu powoduje poważne problemy psychiczne i ma wpływ na życie całych rodzin, zwłaszcza w tak trudnym okresie, jak czas lockdownu, zamknięcia w domu.
Dlatego Gmina Grodzisko Dolne uznało za tak ważne wspieranie całych rodzin, a zwłaszcza dzieci i młodzieży borykających się z problemami cyfrowego uzależnienia.

Informacja o mobilnych punktach spisowych na terenie Gminy- NSP 2021

Utworzono dnia: 19.05.2021

Gminny Komisarz Spisowy informuje, że na terenie Gminy Grodzisko Dolne zostaną utworzone mobilne punkty spisowe

DataGodzinaMiejsce
30 maja 2021r.9.00 – 13.00Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
13 czerwca 2021r.9.00 – 13.00Dom Wiejski w Grodzisku Nowym
20 czerwca 2021r.9.00 – 13.00Stadion LKS w Grodzisku Górnym
27 czerwca 2021r.9.00 – 13.00Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej
4 lipca 2021r.9.00 – 13.00Remiza OSP w Chodaczowie
11 lipca 2021r.9.00 – 13.00Szkoła Podstawowa w Opaleniskach
 • jedna osoba może spisać wszystkich domowników posiadając ich PESEL

Każda osoba musi posiadać maseczkę osłaniającą nos i usta

GOPS wydaje żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla mieszkańców Gminy

Utworzono dnia: 13.05.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 17 maja 2021r. (poniedziałek) od godz. 1300 pod Remizą OSP w Grodzisku Dolnym  będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie dla osób zakwalifikowanych do Programu w ramach FEAD 2020, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby zgłaszające się po odbiór żywności proszone są o:

 1. Bezwzględne zachowanie bezpiecznej odległość  (1-2 metra)
 2. Bezwzględne założenie środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, rękawiczki.
 3. Dezynfekcję rąk.

Żywność dla mieszkańców Gminy z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie – NOWA EDYCJA 2021r.

Utworzono dnia: 28.04.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości otrzymania żywności z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Osoby – rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej pragnące otrzymać pomoc, powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, w celu ustalenia swojej sytuacji materialnej. Należy przedstawić dokumenty potwierdzające dochody.

W piątek 2 kwietnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym będzie nieczyny

Utworzono dnia: 01.04.2021

Informujemy, że w piątek 2 kwietnia br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym będzie nieczynny.

Telefony do specjalistów i poradni lekarskich w dobie epidemii covid-19

Utworzono dnia: 16.03.2021

Telefony do specjalistów i poradni lekarskich w dobie epidemii covid-19

 • Psycholog szkolny z Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym oferuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną stacjonarnie w (gabinet nr 5). Z pomocy psychologa mogą skorzystać uczniowie ze:
 1. Szkoły Podstawowej w Grodzisku Górnym,
 2. Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej,
 3. Szkoły Podstawowej w Opaleniskach.

Telefon kontaktowy: (17) 243 60 23 oraz za pośrednictwem mailowym: psycholog@zsleji.pl Dodatkowo uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej w Grodzisku Górnym mogą kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny. Szczegółowe oraz bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej szkoły w zakładce Psycholog.

Godziny pracy psychologa szkolnego w ZS w Grodzisku Górnym:

poniedziałek: 8.00 – 12.30

wtorek: 8.30 – 14.00

środa: 9.30 – 12.30

czwartek: 8.00 – 12.30

piątek: 8.30 – 13.30