tło

Nowy okres zasiłkowy w Świadczeniach Rodzinnych 2024/2025

Utworzono dnia: 28.06.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje,

że od 01-07-2024 r. rozpocznie się termin składania wniosków w formie elektronicznej, natomiast od 01-08- 2024 r. w formie papierowej: zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2024/2025.

Wnioski, które należy złożyć na okres zasiłkowy 2024/2025, w celu uzyskania świadczeń.

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami  przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego wraz
z dodatkami obowiązują dochody za 2023 r. ze zmianami do chwili obecnej.
Kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł (na osobę w rodzinie) lub 764,00 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Specjalny Zasiłek Opiekuńczy – przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązują dochody za 2023 r. ze zmianami do chwili obecnej. Kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł (na osobę w rodzinie).

Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym, czyli z dniem 1 stycznia 2024 r., zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie już przyznawany. Wyjątkowo, na podstawie przepisów przejściowych, zasiłek ten będzie mógł być przyznany także po 31 grudnia 2023 r. na zasadzie zachowania praw nabytych (dotyczy osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy które do 31-12-2023 r. złożyły wnioski i pobierają w/w świadczenie).

Osoby, które nabyły, bądź nabędą na starych, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o świadczeniu wspierającym (tj. do 31 grudnia 2023 r.), przepisach prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Będzie to miało zastosowanie: – w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r. (art. 63 ust. 1 u.ś.w.), – w przypadku osób, którym przed 1 stycznia 2024 r., albo nawet po tej dacie, ale, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego – osoby te zachowają,  na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo do tych świadczeń nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane (art. 63 ust. 2 u.ś.w.),

– w przypadku gdy osobie, nad którą sprawowana jest opieka zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności (art. 63 ust. 3 u.ś.w.), – w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego prawo do tego świadczenia na zasadach dotychczasowych przysługiwać będzie również po upływie okresu zasiłkowego, na który prawo zostało przyznane (czyli także na kolejne okresy zasiłkowe) pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy (art. 63 ust. 4 u.ś.w.). Tym samym w tych sprawach stosowane będą przepisy dotychczasowe, czyli stare zasady.

3. Fundusz alimentacyjny – przy ustalaniu prawa do funduszu alimentacyjnego obowiązują dochody za 2023 r. ze zmianami do chwili obecnej. Kryterium dochodowe wynosi 1209,00 zł (na osobę w rodzinie).

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę,

o której mowa w ust. 2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
w rodzinie.

Wypełnione wnioski wraz z kopią wymaganych dokumentów (np. umowy o pracę, świadectwa pracy, nakazy podatkowe) należy złożyć pracownikowi świadczeń rodzinnych, pok. 29 lub 30. Wnioski można pobrać ze strony internetowej: www.gops.grodziskodolne.pl lub odebrać we wcześniejszym terminie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.

W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z pracownikami świadczeń pod nr telefonu: 17 24 29 134, 17 24 36 163.