tło

Domy Pomocy Społecznej

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu
pomocy społecznej. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej
odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba
że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej
przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca umieszczenia w domu pomocy społecznej lub
jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej
sprawę kieruje się do właściwego sądu.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne
na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych
potrzeb osób w nim przebywających.
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na
następujące typy domów, dla:
– osób w podeszłym wieku,
– osób przewlekle somatycznie chorych,
– osób przewlekle psychicznie chorych,
– dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
– dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
– osób niepełnosprawnych fizycznie,
– osób uzależnionych od alkoholu.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu
pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania
do domu pomocy społecznej.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom
pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku
regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa.
W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc,
powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
– mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
– małżonek, zstępni przed wstępnymi,
– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
*przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec
domu ponosi pełną odpłatność.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
– mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich
przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
– małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu
opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b)w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300%
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu
opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy
między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca
i jego rodzinę.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby inne niż małżonek, zastępni lub
wstępni. W przypadku niewywiązywania się osób zobowiązanych do partycypowania w opłatach
za pobyt w domu pomocy społecznej Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych
na ten cel wydatków.
TRYB UDZIELANIA POMOCY:
TRYB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ
SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW:
· Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy:
– osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do
pracownika socjalnego. Zgłoszenie może dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba
za zgodą ubiegającego się o pomoc. Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób,
instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej
osobie lub rodzinie na terenie gminy Grodzisko Dolne, znajdującej się w trudnej sytuacji
życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania swoich podstawowych potrzeb.
· Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego:
Po złożeniu wniosku pracownik socjalny jest zobowiązany przeprowadzić wywiad
środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Brak zgody na przeprowadzenie
wywiadu jest jednoznaczny z rezygnacją z pomocy. Celem wywiadu jest rozeznanie sytuacji
bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej. Wnioskodawca jest zobowiązany
przedstawić dokumenty na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł ustalić dane
personalne, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową.
Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane między innymi do przedstawienia:
– dowodu tożsamości,
– zaświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
– decyzji w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego itp.
– orzeczenia komisji lekarskich,
– orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
– zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w ha przeliczeniowych,
– zaświadczenia ze szkoły jeżeli dzieci uczą się w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej
– dokumentów potwierdzających wydatki (np. rachunki za energię, gaz, czynsz,
imienne faktury za leki itp.).
W każdym indywidualnym przypadku pracownik socjalny może prosić o przedstawienie
dodatkowych dokumentów. Udzielając pomocy Ośrodek bierze pod uwagę sytuację
wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Potrzeby osób i rodzin
korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają
celom i możliwościom pomocy społecznej.
· Wydanie decyzji Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji
administracyjnej. Wszystkie decyzje, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią
świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. tu pomoc udzielana jest bez konieczności wydawania decyzji.
· Realizacja przyznanych świadczeń.
Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w formie wypłat na konto osobiste lub w wyjątkowych sytuacjach w kasie bankowej.
· Odwołania od decyzji
Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji GOPS-u w ciągu 14 dni od daty jej
otrzymania. Odwołanie, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
za pośrednictwem tut. OPS.

Dz. woj. Podkarpackiego 01 luty 2019 Poz. 726 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS Piskorowice – Mołynie, DPS Brzóza Królewska, DD Nowa Sarzyna

Dz. woj. Podkarpackiego 30 stycznia 2019 Poz. 703 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS Łańcut

Dz. woj. Podkarpackiego 17 stycznia 2019 Poz. 446 miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS dla Dorosłych Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia

Dz. woj. Podkarpackiego 04 marzec 2019 Poz. 1331 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS na terenie Przemyśla 2019