tło

Zespół Interdyscyplinarny

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, prokuratorów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.