tło

Stypendium szkolne

Utworzono dnia: 22.08.2019

Od 02-09-2019 r. do 16-09-2019 r. można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym wnioski o stypendia szkolne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Kryterium dochodowe wynosi 528 zł na osobę w rodzinie.

DOKUMENTY WYMAGANE OD OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
• dokładne dane osobowe wszystkich członków rodziny (PESEL, adres zamieszkania),
• dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej tj. (dochody nie mogą przekraczać 528 zł na osobę w rodzinie):
• dowody otrzymania renty lub emerytury,
• zaświadczenia pracodawcy lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia
z tytułu zatrudnienia, zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
• zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło z informacją
o potrąconych zaliczkach jak wyżej,
• zaświadczenie lub oświadczenie o kwocie i liczbie pobieranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
• zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie o pobieranym zasiłku dla bezrobotnych, lub o tym że zasiłku się nie pobiera – informacja zostanie pobrana przez GOPS
• osoby bezrobotne – obowiązkowo zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne,
• zaświadczenie z KRUS lub oświadczenie o opłacanej składce na ubezpieczenia, kwoty świadczeń pobieranych w KRUS,
• zaświadczenie nakaz płatniczy lub oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym,
• zaświadczenie z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej
o pobieraniu nauki,
• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie
z urzędu skarbowego o posiadanych dochodach,
• w przypadku braku udokumentowanych dochodów oświadczenie majątkowe,
• zaświadczenie lub oświadczenie o pobieranym stypendium przez dzieci.
Świadczenie wychowawcze „500+” nie jest wliczane do dochodu.