tło

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin oraz przemocy w rodzinie

Regulamin Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin oraz przemocy w rodzinie

Postanowienia ogólne

Regulamin określa cele, zadania, organizację i tryb pracy Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin oraz przemocy w rodzinie, dalej zwanego Punktem.

Podstawy prawne działania Punktu:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ((t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 172)

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)

4. Uchwała XLVII/336/2022 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 -2026

1. Działalność Punktu finansowana jest ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego przez Radę Gminy w Grodzisku Dolnym.

2. Usługi Punktu przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne dotkniętych problemami uzależnienia, współuzależnienia, przemocy w rodzinie i świadczone są bezpłatnie.

Cele i zadania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin oraz przemocy w rodzinie

Celem działalności Punktu jest diagnozowanie problemów mieszkańców w zakresie uzależnień
i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

Do zadań Punktu  należy w szczególności:

1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

2. Prowadzenie działań edukacyjnych w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

3. Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad w sprawach uzależnień i przemocy.

4. Motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

5. Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.

6. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

7. Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące
8. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy
i powstrzymania przemocy.

9. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb
i instytucji z terenu gminy/powiatu zajmujących się systemową pomocą dla rodzin.

10. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Organizacja i tryb pracy Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin oraz przemocy w rodzinie

1. Doradztwo w ramach funkcjonowania Punktu prowadzone jest:

a) w ramach bezpośrednich spotkań według indywidualnego harmonogramu dyżurów pełnionych przez specjalistów zatrudnionych w Punkcie

b) drogą telefoniczną.

2. Siedziba Punktu  mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym w pokoju nr 41.

3. Punkt jest dostępny dla mieszkańców gminy:

  1. w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 17.30 dyżur pełni psycholog
  2. w drugi wtorek miesiąca w godzinach od 15.30 do 17.30 dyżur pełni certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
  3. w każdy czwartek w godzinach od 15.30 do 17.30 dyżur pełni instruktor ds. terapii uzależnień.

Osoby pełniące dyżury w Punkcie współpracują z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Dolnym oraz z Zespołem Interdyscyplinarnym w Grodzisku Dolnym. W Punkcie zatrudnia się osoby posiadające niezbędne kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania wsparcia, motywowania i poradnictwa, wiedzę na temat uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie.