tło

Karta Dużej Rodziny

Od początku 2015 r. obowiązuje nowa ustawa o Karcie Dużej Rodziny, w której określone są zasady przyznawania Kart Dużej Rodziny.  W tej ustawie sprecyzowano sposób przyznawania uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy. Nowa ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2019 poz. 1390 z późn. zm.).

Czytaj więcej na ten temat TUTAJ

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest integralną częścią rządowego programu wspierania dla rodzin wielodzietnych. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne na terenie całego kraju.

 Celem programu jest:

  1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej;
  2. promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;
  3. umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;
  4. zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Karta dużej rodziny wydawana jest w formie „tradycyjnej” oraz w formie „elektronicznej” jako aplikacja na telefon. Karta jest bezpłatna w momencie zawnioskowania jednocześnie o dwie jej formy.

Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko nad którym rodzic sprawuje pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Prawo do karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1)      w wieku do ukończenia 18 roku życia;

2)      w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

  1. a)szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. b)szkole wyższej – do dnia 30 września roku w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie ze złożonym oświadczeniem,

3)      bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny

Wypełniony wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny z wymaganymi dokumentami (oryginałami bądź odpisami) składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym pokój nr 30 w godzinach pracy ośrodka.

Wymagane dokumenty:

1)      w przypadku rodziców – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia –  oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5)      w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia –  orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6)      w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie  o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7)      w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku zagubienia Karty

W przypadku, gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, Wójt Gminy Grodzisko Dolne wydaje duplikat Karty. Duplikat Karty wydawany jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Opłatę za duplikat w kwocie 9,56 zł wpłaca w kasie Urzędu Gminy Grodzisko Dolne.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest:

1)      rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2)      dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;

3)      dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

4)      dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5)      dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)      osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu.

Na członka rodziny wielodzietnej został nałożony obowiązek niezwłocznego powiadomienia Wójt Gminy Grodzisko Dolne o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienia do korzystania z programu, o czym zostanie poinformowany w trakcie wydania Karty.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Co oferuje Karta Dużej Rodziny?

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje – na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Pliki do pobrania

wniosek_o_przynanie_karty_duzej_rodziny.