tło

Usługi Opiekuńcze

Usługi opiekuńcze to różne formy pomocy, którą mogą otrzymać osoby chore, starsze, z niepełnosprawnością i samotne w ramach systemu wsparcia społecznego. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Zakres świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje:
1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych m.in. – robienie zakupów, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych,
2) pomoc przy wykonywaniu codziennych zabiegów higieny osobistej m. in. – mycie, kąpanie, ubierane, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie,
3) pomoc w utrzymaniu higieny otoczenia m. in.sprzątanie, prześciełanie łóżka, pranie,
4) zleconą przez lekarza pielęgnację m. in. – dozowanie lekarstw, obserwacja i opis stanu zdrowia, pomiar temperatury, nacierania i oklepywanie ciała chorego, zamawianie wizyt lekarskich),
5) zapewnienie kontaktu z otoczeniem m. in. – wychodzenie na spacer, pośredniczenie w utrzymaniu kontaktów z rodziną, pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną.

O pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej (OPS) w miejscu zamieszkania. Można to zrobić samodzielnie, jako osoba potrzebująca takiego wsparcia, lub skorzystać z pomocy osoby bliskiej, zaprzyjaźnionej w sposób telefoniczny dzwoniąc do ośrodka, ustnie podczas wizyty w OPS albo na piśmie. Należy dokładnie opisać swoją sytuację zdrowotną, osobistą, mieszkaniową, materialną, wskazać, jakiej konkretnie pomocy się potrzebuje i uzasadnić swoją prośbę, aby pracownik socjalny mógł prawidłowo ocenić daną sytuację.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznawana jest w formie decyzji administracyjnej w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.
Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny a jej wysokość ustala Uchwała nr XXXVI/224/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 maja 2009 r.
Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie. Poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu wg Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Cena za 1 godzinę usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych ustalana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.
Osoby, których dochód nie przekracza ustawowo określonego kryterium mają bezpłatnie świadczone usługi.

Ośrodek pomocy społecznej ma obowiązek przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy u najbliższej rodziny osoby ubiegającej się o usługi. OPS może ustalić z rodziną wysokość wsparcia finansowego jaką będzie ona świadczyć.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym kieruje się zasadą, że osoba wymagająca opieki i pomocy w pierwszej kolejności powinna oczekiwać jej od najbliższych.