tło

Świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne to 1477,00 zł miesięcznie (w 2018 r.) dla osób, które ze względu na opiekę nad niepełnosprawną osobą rezygnują z pracy zarobkowej lub jej nie podejmują.

Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód, a jego kwota jest co roku waloryzowana.

Świadczenie przysługuje jeśli dziecko do 16 r.ż. posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji („wymaga” w punkcie 7 i 8 orzeczenia) bądź jeśli osoba powyżej 16 r.ż. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowo, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 18 lub 25 r.ż.

Świadczenie mogą pobierać: rodzice dziecka, opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza spokrewniona, a w szczególnych przypadkach także dziadkowie czy rodzeństwo osoby niepełnosprawnej.

Nie można pobierać świadczenia pielęgnacyjnego jeśli osoba opiekująca się ma prawo do innych świadczeń pieniężnych jak m.in.: emerytura, renta, renta socjalna, zasiłek stały czy zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Nie można także pobierać równocześnie świadczenia pielęgnacyjnego i dodatku do zasiłku rodzinnego w związku z przebywaniem na urlopie wychowawczym.

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane na czas ważności wydanego orzeczenia.

O świadczenie pielęgnacyjne może ubiegać się także rolnik, jego małżonek lub domownik, jeżeli zaprzestanie prowadzenia i pracy w gospodarstwie rolnym. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie na wniosku.

Każdą zmianę sytuacji, która ma wpływ na prawo do świadczenia (np. uzyskanie przez wnioskodawcę renty, emerytury, podjęcie przez niego zatrudnienia czy wyjazd członka rodziny do pracy za granicę) należy jak najszybciej zgłosić. Niezgłoszenie zmiany sytuacji może powodować konieczność zwrotu świadczeń, które zostały pobrane nienależnie.