tło

Stypendia szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że od 03 września 2018r. do 15 września 2018r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2018/2019.

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

– uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
– uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać 514 zł netto na osobę w rodzinie ucznia, a od października 2018r. 528 zł netto. Dochód wyliczany jest wg zasad określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Do dochodu nie wliczamy świadczenia wychowawczego przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+).

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

– rodziców (prawnych opiekunów)
– pełnoletniego ucznia,
– dyrektora szkoły lub kolegium.

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2018r.) należy składać od 03 września 2018r. do 15 września 2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisko Dolnym
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej .