tło

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

Utworzono dnia: 26.06.2024

Gmina Grodzisko Dolne w 2024 roku realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, który jest finansowany   z dotacji celowej budżetu państwa.  

Adresatami programu są seniorzy mieszkający w Gminie Grodzisko Dolne w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa Moduły.

Celem Modułu I jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych

Wysokość dofinansowania – 55 994,00 zł, w tym:

  • MODUŁ I – 34 890,00 zł
  • MODUŁ II – 21 104,00 zł

Całkowita wartość: 70 118,00 zł

Program jest realizowany w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym lub pod numerem telefonu 17 24 29 134.