tło

Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności – Podprogram 2023

Utworzono dnia: 03.07.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości otrzymania żywności
z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Osoby – rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej pragnące otrzymać pomoc, powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, w celu ustalenia swojej sytuacji materialnej.

Należy przedstawić dokumenty potwierdzające dochody.

Do dochodu wlicza się m.in.

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,  wynagrodzenie za pracę dorywczą, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych, renty, emerytury, alimenty, odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,  świadczenia
z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe), dochody z majątku rodziny (czynsze najmu
i dzierżawy), dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, nakaz podatkowy za 2024r.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane
w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Osoby, których dochody nie będą zweryfikowane nie otrzymają żywności.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1590,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 2056,40 zł miesięcznie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej będą przyjmowane do dnia 23.07.2024r.