tło

Niebieska Karta

Procedura ” Niebieskie Karty”

Działania podejmowane w ramach procedury „Niebieskie  Karty” wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa osobie, rodzinie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
 • Wypełnienie formularza  w obecności osoby, co  do której istnieje podejrzenie, że jest ofiara przemocy domowej. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza z uwagi na jej nieobecność, stan jej zdrowia lub zagrożenie jej życia i zdrowia, wypełnienie formularza następuje niezwłocznie po nawiązaniu z nią kontaktu. Zakłada się wypełnienie NK A bez udziału tej osoby.
 • W przypadku gdy istnieje podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka, wszelkie czynności podejmowane są i realizowane są w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.
 • W przypadku gdy osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy względem dziecka są rodzice lub opiekunowie, wszelkie działania z dzieckiem podejmuje się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej (art 115§ 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – kodeks karny).
 • Wskazane jest by wszelkie działania z udziałem małoletniego dziecka odbywały się  w obecności psychologa;
 • Po wypełnieniu formularza NK – A osobie, co do której istnieje  podejrzenie,  że jest dotknięta przemocą domową, przekazuje się formularz NK -B.
 • wypełniony formularz NK – A zostaje przekazany przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego w ciągu 7 dni od dnia wszczęcia procedury.
 • Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego nie później niż do 3 dni przekazuje kartę NK – A do zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej.
 • Na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej zapraszana jest osoba, co do której zachodzi podejrzenie stosowania przemocy, analizowana jest sytuacja rodziny i wypełniony zostaje formularz NK – C. 
 • Na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej wezwana zostaje osoba, co do której zachodzi podejrzenie że stosuje przemocy wobec swojej rodzin, wypełniony zostaje formularz NK – D.

Spotkania z osobami wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz osobami wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie.

Podejmowane działania

 • Udzielenie wszechstronnej informacji, w tym na temat instytucji i organizacji pomagających osobom przemocy domowej.
 • Diagnoza sytuacji rodziny lub osoby doznających przemocy domowej.
 • Udzielenie specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego, prawnego, itp.
 • Skierowanie osoby lub rodziny w sytuacjach uzasadnionych do Ośrodka Interwencji Kryzysowej  lub do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie.
 • Zapewnienie wsparcia dzieciom poprzez: umożliwienie skierowania do rodziny asystenta rodziny, skierowania do placówki wsparcia dziennego (świetlicy środowiskowej).
 • Prowadzenie działań interdyscyplinarnych nas rzecz osób będących w kryzysie.
 • Ewaluacja efektów działań wszystkich służb powołanych do pracy z rodziną.

W ramach pomocy psychologicznej, prawnej oraz pracy socjalnej osoby doznające przemocy  w rodzinie nabywają umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc.

Zespół Interdyscyplinarny/grupa robocza dla każdej rodziny ustala indywidualny plan pomocy. 

W przypadku, gdy zostaje powzięte podejrzenie o popełnieniu  ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie niezwłocznie zostaje powiadomiona policja lub prokuratura.

Po zdiagnozowaniu sytuacji w rodzinie, osobie wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie proponowana jest pomoc w formie:

 • Udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • Udzielenia informacji, gdzie taki program jest realizowany.
 • Udzielenie informacji na temat placówek terapii uzależnień  (odpowiednio do potrzeb).
 • Prowadzenie działań interdyscyplinarnych.

 

Przemoc-ustawa_o_przeciwdziałaniu_przemocy_w_rodzinie

Przemoc_Rozporządzenie_Rady_Ministrów_z_13_września_2011_r_w_sprawie_procedury_

Niebieskie_Karty_oraz_wzorów_formularzy_Niebieska_Karta

ROZPORZĄDZENIE w sprawie uszkodzeń ciała

zaswiadczenie-lekarskie