tło

Osoby uprawnione do złożenia wniosku

 Wnioski o świadczenie dobry start w gminnym organie właściwym według miejsca zamieszkania składają:

 1. rodzice,
 2. opiekunowie faktyczni,
 3. opiekunowie prawni,
 4. osoby uczące się.
 5. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie według miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub siedziby placówki wnioski o świadczenie dobry start składają:
 6. rodziny zastępcze,
 7. osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
 8. dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 9. dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.
 10. Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:
 11. przez dziecko lub osobę ucząca się do 20 roku życia;
 12. przez dziecko lub osobę ucząca się do 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 13. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
 14. ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia.
 15. ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.