tło

Zasiłek stały

Przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem tej osoby. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie i niższa niż 30 zł,
w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.
Całkowita niezdolność do pracy oznacza:
całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji)
zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej
legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (na podstawie orzeczenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności)
W przypadku kiedy nastąpi zbieg uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz utraty zasiłku dla bezrobotnych, zasiłek stały nie przysługuje.