tło

Praca socjalna

PRACA SOCJALNA

Ważnym zadaniem pomocy społecznej realizowanym w ramach zadań własnych gminy jest praca socjalna. Praca socjalna jest działalnością zawodową skierowaną na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz doprowadzenie ich do samodzielności życiowej i rozwoju. Poza takim definiowaniem pracy socjalnej spotykamy się często z jej szerszym rozumieniem.
Praca socjalna jest jedną z form usług socjalnych, oprócz profesjonalnego poradnictwa zalicza się do niej pomoc w załatwieniu spraw codziennych oraz pomoc w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Ustawa przewiduje, że w stosunku do osób, które spełniają przesłanki udzielenia pomocy społecznej określone w art. 3 ustawy o pomocy społecznej, praca socjalna może być prowadzona niezależnie od ich sytuacji dochodowej. W art. 25 ustawy o pomocy społecznej nałożono na gminę obowiązek świadczenia pracy socjalnej zmierzającej do umożliwienia kontaktu z otoczeniem osób niepełnosprawnych. Pracownik socjalny we współpracy z organizacjami społecznymi, kościołami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi, fundacjami i innymi podmiotami pomaga w integracji osób dotkniętych niepełnosprawnością ze środowiskiem. Umożliwia aktywizację zawodową i społeczną tych osób. Prowadzenie pracy socjalnej jest typem aktywności zawodowej i wymaga zdobycia odpowiedniego wykształcenia. Praca socjalna to działanie bogate w różnorodne treści i konteksty, warunkowane potrzebą niesienia pomocy poprzez wsparcie intelektualne i emocjonalne, wkracza w sferę złożonej problematyki wartości nadając jej wymiar etyczny. Wymaga, dla uzyskania najlepszego efektu, właściwego klimatu. Pracownik socjalny musi wykazać się umiejętnością słuchania, wyrozumiałością, zaufaniem, spokojem, jak również ciepłem i współczuciem.

PRACA SOCJALNA polega na :
· pomocy osobom poprzez ukierunkowanie do odpowiednich instytucji,
· umówieniu rodzin ze specjalistami poradni psychologicznej,
· skierowaniu wniosków do sądu o objęcie rodziny nadzorem kuratorskim,
· utrzymywaniu ścisłej współpracy z kuratorami, częste odwiedziny w
rodzinach,
· pomocy w redagowaniu pism procesowych m.in. : pozew o ustalenie ojcostwa
i alimenty, pozew o rozwód, separację, pozew o rozdzielność majątkową
między małżonkami,
· pomocy w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków i pism urzędowych m.in.:
wnioski na zasiłek rodzinny, wnioski do funduszu alimentacyjnego, wnioski do
komornika, redagowanie pism do ZUS, Urzędu Skarbowego itp.
· współpracy ze szkołami, pedagogiem szkolnym w zakresie uzyskania
informacji o małoletnich dzieciach,
· udziale w spotkaniach z rodzicami na terenie szkół,
· stałej współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy odnośnie aktualnych ofert
pracy i szkoleń, a także uzyskiwanie potwierdzeń pisemnych rejestracji osób,
· pomocy w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania renty z
ZUS,
· kierowaniu osób o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie,
· stałej współpracy z placówkami służby zdrowia,
· udzielaniu poradnictwa jako pomocy klientom w samodzielnym
rozwiązywaniu problemów i uczenie ich tego,
· zorganizowaniu zbiórek rzeczy używanych,
· kierowaniu wniosków z urzędu do GKRPA w Istebnej,
· uświadamianiu klientom skutków choroby alkoholowej,
· motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego,
· kierowaniu członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym do Poradni
Leczenia Uzależnień,
· informowaniu ofiar przemocy o przysługujących im prawach oraz formach
pomocy,
· kierowaniu z urzędu wniosków o znęcaniu się nad rodziną do prokuratury,
stałej współpracy z policją,