tło

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Utworzono dnia: 03.01.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, iż  z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W związku z tym, iż ww. zmiana podwyższa kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy z Programu do 200% kryterium ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej – 1552,00 zł, a dla osoby w rodzinie 1200,00 zł .

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Osoby chcące skorzystać z w/w pomocy proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W 2023 R.

Utworzono dnia: 03.01.2023

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości  ubiegania się o zwrot podatku Vat.

Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 r. podatku VAT na gaz ziemny.

 1. Wniosek składa się  w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
 2. Przysługuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 3. Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.
 4. Termin składania wniosku: do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
 5. Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:
 6. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmujący okres dotyczący wniosku
 7. dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.
 8. Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:

a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi;

b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie:

– jednoosobowym nie przekracza 2100 zł
– wieloosobowym nie przekracza 1500 zł.

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – w Gminie Grodzisko Dolne – PODPROGRAM 2021

Utworzono dnia: 03.01.2023

Gmina Grodzisko Dolne z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022. 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze: 

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);  
 • skrobiowe (makaron jajeczny), 
 • mleczne (mleko UHT), 
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju), 
 • cukier (cukier biały),  
 • tłuszcze (olej rzepakowy). 

Pomoc żywnościowa trafiła do 355 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Grodzisko Dolne.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 7,5 tony żywności; 
 • 355 paczek żywnościowych; 

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 11 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących pn. : „Warsztaty motywujące do poszukiwania pracy”.

Nabór do projektu ” Aktywny Senior – kontynuacja”

Utworzono dnia: 05.12.2022

PROGRAM „Opieka wytchnieniowa ” – EDYCJA 2023

Utworzono dnia: 04.11.2022

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości skorzystania z takiej formy wsparcia.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Utworzono dnia: 04.11.2022

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości skorzystania z takiej formy wsparcia.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Utworzono dnia: 26.09.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3. kocioł olejowy

Źródło ciepła musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 30 listopada 2022 r.

Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności

Utworzono dnia: 02.09.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje  o możliwości otrzymania bezpłatnej żywności z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby – rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej pragnące otrzymać pomoc, powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, w celu ustalenia swojej sytuacji materialnej.

Dodatek węglowy (3000 zł)

Utworzono dnia: 17.08.2022

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym w godzinach od 730 do 1530. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Wnioski o dodatek węglowy można pobrać ze strony internetowej: www.gops.grodziskodolne.pl lub odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.
W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z pracownikami świadczeń pod nr telefonu: 17 24 29 134, 17 24 36 163.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Ustawa o dodatku węglowym