Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Inne

Regulamin

Załącznik do Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Grodzisku Dolnym  Nr 1/C/2012 z dnia  20 lipca 2012 roku

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODZISKU DOLNYM

 

ROZDZIAŁ 1

Zakres działania i zasady kierowania Ośrodkiem

 • 1

 

Regulamin organizacyjny określa szczegółową strukturę organizacyjną, wykaz stanowisk pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, zakres zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy.

 

 • 2

Regulamin został opracowany na podstawie § 10 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym uchwalonego uchwałą Nr XXXV/237/2017 Rady Gminy w Grodzisku Dolnym z dnia 29 sierpnia 2017 r.

 

 • 3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Grodzisko Dolne nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy Grodzisko Dolne.

 

 • 4

Siedziba Ośrodka mieści się w Grodzisku Dolnym pod numerem 134.

 

 • 5

Ośrodek realizuje zadania w szczególności:

1)      Własne – wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r o Pomocy Społecznej (Dz. U. tj. z 2009 r nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),

2)      Zlecone – przez organy administracji rządowej w zakresie ustalonym w ustawach,

3)      Inne – wynikające z uchwały Rady Gminy Grodzisko Dolne i zarządzeń.

 

 • 6
 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka przy pomocy Głównego Księgowego.
 2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Grodzisko Dolne.
 3. Do zadań Kierownika Gminnego Ośrodka należy reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji i rozstrzygnięć dotyczących funkcjonowania Ośrodka w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań i właściwej współpracy i współdziałania ze środowiskiem, dyrektorami placówek oświatowych oraz samorządem mieszkańców wsi w zakresie pomocy społecznej.

 

 1. W szczególności do zadań Kierownika należy:
 2. a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ustawy o pomocy społecznej i innych aktów prawnych, których realizację powierzono Ośrodkowi, zgodnie z udzielonymi upoważnieniami Wójta Gminy Grodzisko Dolne,
 3. b) składanie corocznego sprawozdania z działalności GOPS,
 4. c) sporządzanie i przedstawienie Radzie Gminy Grodzisko Dolne oceny zasobów pomocy społecznej,
 5. d) opracowanie i przedkładanie Wójtowi Gminy Grodzisko Dolne projektów: statutu i zmian w statucie Ośrodka, strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu wspierania rodziny, programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budżetu Ośrodka oraz składania okresowych informacji z jego realizacji,
 6. e) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach zatwierdzonego planu finansowego,
 7. f) prowadzenie w Ośrodku polityki kadrowej, spraw pracowniczych w tym zatrudnienia i zwalniania pracowników Ośrodka,
 8. g) prowadzenie spraw organizacyjno- administracyjnych,
 9. h) zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania Ośrodka tj. warunków pracy pracownikom oraz zabezpieczenia budynku i mienia znajdującego się
  w pomieszczeniach Ośrodka a także przestrzegania przepisów BHP i p. poż,
 10. i) rozpatrywanie skarg i wniosków dot. funkcjonowania Ośrodka oraz informowanie o ich załatwieniu skarżących,
 11. j) realizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych w tym pełnienie funkcji Administratora Danych GOPS,
 12. k) wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne,
 13. l) występowanie w imieniu Gminy przed sądami powszechnymi jak również
  w postępowaniu egzekucyjnym, w sprawach należących do działalności statutowej Ośrodka,
 14. m) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych tj. zarządzenia, regulaminy, instrukcje,
 15. n) prowadzenie innej działalności wskazanej przez Radę Gminy i Wójta Gminy.

 

5        Do zadań Głównego Księgowego należy:

 1. a) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. b) prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 3. c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 4. d) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem kont oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. e) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej niezbędnej dla rachunkowości,
 6. f) bieżące kontrolowanie sytuacji płatniczej i finansowej Ośrodka oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie,
 7. g) sprawdzanie poprawności otrzymywanych faktur, dekretowanie oraz ich księgowanie w obowiązujących terminach,
 8. h) sporządzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych,
 9. i) bieżące kontrolowanie listy wypłat zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie,
 10. j) sprawdzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych,
 11. k) bieżące kontrolowanie listy wypłat zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 12. l) naliczanie umorzenia i amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych
  i prawnych,
 13. m) rozliczenie inwentaryzacji,
 14. n) współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie sporządzania i opracowania planów finansowych Ośrodka,
 15. o) wykonanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Kierownika Ośrodka.

 

ROZDZIAŁ II

Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 • 7

Strukturę organizacyjną Ośrodka Tworzą następujące stanowiska pracy:

1)      Kierownik Ośrodka,

2)      Główny Księgowy,

3)      Pracownicy Socjalni,

4)      Asystent rodziny

5)      Wieloosobowe stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

6)      Stanowisko do spraw administracji.

7)      Dzienny Dom Pomocy

8)      Kucharka

9)      Opiekunowie

10)   Pomoc opiekuna

11)  Sprzątaczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

STANOWISKO DS. ADMINISTRACJI
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIENNY DOM POMOCY
ASYSTENT RODZINY
SPRZĄTACZKA

½ ETATU

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Zakres działania poszczególnych stanowisk pracy

 

 • 8

Do zadań pracowników socjalnych należy:

1)      praca socjalna, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

2)      dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

3)      udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywanie spraw życiowych osobom wymagającym takiej pomocy,

4)      pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów życiowych osobom wymagającym takiej pomocy,

5)      udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

6)      pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb  życiowych osób, grup i środowisk społecznych,

7)      współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania patologii i skutkom negatywnych zjawisk społecznych,

8)      inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową,

9)      współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

10)  praca w systemie informatycznym POMOST,

11)  przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących udzielania form pomocy wynikających z ustawy o pomocy społecznej i innych aktów prawnych mających na celu ochronę poziomu życia klientów pomocy społecznej,

12)  prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydawania decyzji z zakresu form pomocy wynikających z ustawy o pomocy społecznej i innych aktów prawnych mających na celu ochronę poziomu życia klientów pomocy społecznej,

13)  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

14)  przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych z osobami ubiegającymi się o pomoc i opracowanie planu pomocy przy współdziałaniu klienta,

15)  sporządzanie list wypłat pomocy pieniężnej wynikającej z ustawy o pomocy społecznej i innych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej,

16)  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

17)  sporządzanie na wniosek Sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

18)  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

19)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą działającą w oparciu
o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

 • 9

Do zadań asystenta rodziny należy:

1)      opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsekwencji z pracownikiem socjalnym,

2)      opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

3)      udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

4)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

5)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

6)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dziećmi,

7)      wspieranie aktywności społecznej rodzin,

8)      motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

9)      udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

10)  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

11)  udzielanie wsparcia rodzinom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

12)  podejmowanie działań interwencyjnych zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny,

13)  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

14)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

15)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej,

16)  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

17)  sporządzanie na wniosek Sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

18)  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

19)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą działającą w oparciu
o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

 

 • 10

Do zadań wieloosobowego stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego należy:

1)      przyjmowanie i weryfikowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

2)      prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3)      wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych zasiłków dla opiekunów
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4)      prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji z zakresu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegających egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

5)      prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, we współpracy z Marszałkiem Województwa,

6)      prowadzenie spraw związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów,

7)      podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowań oraz wydawanie w tych sprawach decyzji,

8)      przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

9)      sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczeń
z funduszu alimentacyjnego,

10)  sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

11)  wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Kierownika Ośrodka,

 

 • 11

Do zakresu zadań stanowiska ds. świadczenia wychowawczego należą:

1)      wydawanie wniosków osobom ubiegającym się o świadczenia wychowawcze,

2)      udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego, wymaganych dokumentach i procedurach ich przyznawania,

3)      przyjmowanie i weryfikacja wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego,

4)      prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego,

5)      prowadzenie postępowania w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,

6)      prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczenia wychowawczego,

7)      sporządzanie list wypłat świadczenia wychowawczego,

8)      przygotowanie projektów decyzji, postanowień oraz wszelkich innych pism
w zakresie świadczenia wychowawczego,

9)      terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań z realizacji świadczenia wychowawczego,

10)  wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania administracyjnych w sprawach ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego,

11)  prowadzenie teczek świadczeniobiorców zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt,

12)  prowadzenie rejestru wpływu wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,

13)  bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy,

14)  zastępowanie pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

15)  wykonywanie innych zadań nie ujętych w niniejszym zakresie czynności, zleconych przez Kierownika Ośrodka, przewidzianych przepisami prawa i będących
w kompetencji pracownika.

 

 • 12

Do zadań stanowiska do spraw administracyjnych należą:

1)      obsługa organizacyjno-administracyjna Ośrodka,

2)      zamawianie oraz ewidencja środków trwałych, materiałów biurowych,

3)      dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń Ośrodka oraz aktualizacja tablicy ogłoszeń,

4)     odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt i administrowanie siecią komputerową,

5)      powierzanie archiwizacji dokumentów w składnicy akt,

 • 13

Do zadań kucharki należy:

1.Znajomość obowiązujących instrukcji i przepisów dotyczących powierzonego odcinka

Pracy oraz umiejętność  praktycznego ich stosowania.

2.Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki zajmowanego stanowiska(pkt. II)

3.Organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłowa i terminowa realizację zadań.

4.Informowanie bezpośrednio przełożonego o postępach wykonywanych prac, jak również

o występujących przeszkodach i utrudnieniach.

5.Przestrzeganie przepisów w zakresie bhp i ppoż oraz sanitarnych określonych

w stosowanych regulaminach i instrukcjach.

6.Przestrzeganie dyscypliny pracy.

7.zachowanie ładu, porządku i czystości na stanowisku pracy.

8.Zabezpieczenie  mienia przedsiębiorstwa przed zniszczeniem i kradzieżą.

9.Dbałość o należyty stan techniczny narzędzi pracy i wyposażenia stanowiska pracy.

10.Przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej i handlowej(zachowanie

w tajemnicy informacji ,których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę)

11.Przestrzeganie obowiązujących w przedsiębiorstwie aktów normatywnych(zarządzeń, poleceń i innych).

12.posiadanie aktualnych orzeczeń lekarskich ,epidemiologicznych i uprawnień zawodowo – specjalistycznych, jeśli zajmowane stanowisko tego wymaga.

13.Współpraca z organami lub osobami upoważnionymi do czynności kontrolnych , po uprzednim powiadomieniu przełożonego.

14.Wykonywanie na polecenie przełożonego  innych czynności niż określone niniejszym zakresem , a związane  z działalnością jednostki organizacyjnej  oraz których realizacji wymaga interes i dobro przedsiębiorstwa.

15.Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

16.Przygotowanie i szczegółowe opracowywanie procesów technologicznych oraz składów surowcowych dań znajdujących się w karcie menu.

17.Zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu wszelkich informacji nt. przygotowywanych posiłków  w szczególności zaś o stanie ich świeżości ,braków magazynowych, potrzeby zamówień produktów oraz innych problemów jakie mogą utrudnić  czy uniemożliwić prawidłowe wykonanie obowiązków służbowych.

 

 

 • 14

Do zadań opiekuna należy:

1)   Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i usług pielęgnacyjnych, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pielęgnacja zalecona przez lekarza, pomoc /w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej osób korzystających z DDP (podopiecznych).

2)   Współpraca przy organizacji i prowadzeniu zajęć terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo.

3)   Pomoc podopiecznym w czynnościach związanych z samoobsługą (pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc w kąpieli, pomoc w spożywaniu posiłku, pomoc w poruszaniu się po DDP.

4)   diagnoza potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników, ustalenie form i metod pracy z nimi, opracowanie indywidualnych planów wspierania (w tym udziału w zajęciach aktywizacyjnych) i ich okresowa ocena, udział w zespołach terapeutycznych.

5)   Wsparcie podopiecznych w nawiązywaniu/ utrzymaniu kontaktów z otoczeniem

6)   Prowadzenie bieżącej dokumentacji dot. DDP.

7)   Zapewnienie, aby usługi były świadczone z uwzględnieniem w szczególności wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa podopiecznych oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

 

 • 15

Do zadań sprzątaczki należy:

 1. Dba o utrzymanie ładu i porządku w GOPS i DDP oraz należytej dyscypliny pracy.
 2. Zachowuje się taktownie wobec przełożonych, współpracowników, uczestników DDP
  i interesantów.
 3. Bezpośrednim przełożonym sprzątaczki jest kierownik GOPS.
 4. Sprzątaczka zobowiązana jest do pełnienia swych obowiązków w czasie i charakterze określonym przez organizację pracy GOPS oraz zarządzenia wewnętrzne Kierownika GOPS.
 5. W czasie pracy sprzątaczce nie wolno oddalać się z terenu ośrodka bez zezwolenia kierownika GOPS lub osoby do tego upoważnionej. Wszystkie wyjścia poza teren szkoły winny być odnotowane w książce „Ewidencja wyjść w godzinach służbowych”
 6. Sprzątaczka zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy
  i wykorzystywania go w sposób efektywny.
 7. Sprzątaczka ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, tajemnicy służbowej, oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych kierownika GOPS.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Obowiązki i prawa pracowników oraz dyscyplina pracy w Ośrodku

 

 • 16
 1. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi i przy wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
 2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
 3. a) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
 4. b) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
 5. c) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Ośrodka, w którym pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania,
 6. d) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
 7. e) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
 8. f) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
 9. g) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

 • 17
 1. Kierownik Ośrodka jest odpowiedzialny przed Wójtem Gminy za należytą organizację pracy Ośrodka i sprawne wykonywanie jego zadań
 2. Pracownicy Ośrodka są odpowiedzialni przed Kierownikiem Ośrodka za należyte wykonywanie zadań i obowiązków.

 

 • 18

Kierownik określa tygodniowy wymiar czasu pracy Ośrodka.

 

 • 19

Ustalony dla Ośrodka czas pracy winien być wykorzystywany efektywnie przez pracowników.

 

 • 20

Pracownicy mają prawo do uzyskania zwolnień z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas niezbędny do załatwienia spraw osobistych lub rodzinnych, na zasadach określonych w Kodeksie pracy, przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy oraz w Regulaminie Pracy  Ośrodka.

 • 21

Spóźnienia i nieobecności w pracy mogą być usprawiedliwione przez Kierownika po uprzednim wyjaśnieniu przez pracowników przyczyn spóźnienia lub nieobecności.

 

 • 22

Za nieprzestrzeganie przez pracowników ustalonego porządku, przepisów BHP, przepisów p. poż Kierownik może stosować karę upomnienia lub naganę.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia dotyczące zasad i trybu funkcjonowania Ośrodka.

 

 

 • 23

Przyjmowanie interesantów odbywa się codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

 

 • 24

Projekty aktów prawnych ustanowionych przez Radę Gminy i Wójta Gminy w sprawach
z zakresu zadań Ośrodka przygotowuje Kierownik Ośrodka.

 

 • 25
 1. Obieg dokumentów odbywa się w systemie bez dziennikowym zgodnie
  z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną
 2. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwienie skarg i wniosków obywateli odbywa się na następujących zasadach:
 3. a) W sprawach skarg i wniosków obywatele przyjmowani są codziennie przez Kierownika i pracowników Ośrodka,
 4. b) Szczegółowy tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa dział VIII ustawy
  z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

 • 26

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest załącznik określający strukturę organizacyjną Ośrodka.

 • 27

Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustanowienia.

 

 

Właściwości dokumentu:
Przetwarzajacy:

      
Opublikował: admin
Data dokumentu: Data publikacji: 20.11.2018
Ostatnia modyfikacja: 28.01.2019
pokaż historie zmian
Data
Autor
2019-01-28 08:51:27
Damian Popowicz
2019-01-28 08:51:08
Damian Popowicz
2019-01-28 08:30:56
Damian Popowicz
2018-11-20 11:19:24
admin