Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Inne

Informacje o ochronie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych klientów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym mający siedzibę w Grodzisku Dolnym 124 a, 37-306 Grodzisko Dolne, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.

2.W  Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem email: gops@grodziskodolne.pl

3.Dane osobowe przetwarzane będą w celach rozpatrzenia złożonych wniosków o świadczenie/świadczenia wynikające z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym , na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 pkt g ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych;

4.Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: podmiotom, z którymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt;

6.Każda osoba, której danymi dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;

7.Każda osoba, której danymi dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku;

9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Właściwości dokumentu:
Przetwarzajacy:

            
Opublikował: Andrzej Gdański
Data dokumentu: Data publikacji: 31.01.2020
Ostatnia modyfikacja: 20.11.2023
pokaż historie zmian
Data
Autor
2023-11-20 10:41:37
Andrzej Gdański
2023-11-20 10:39:28
Andrzej Gdański
2023-11-20 10:32:13
Andrzej Gdański
2023-11-20 10:29:30
Andrzej Gdański
2023-11-20 10:23:25
Andrzej Gdański
2023-11-20 10:20:05
Andrzej Gdański