tło

Nienależnie pobrane świadczenie

Niepoinformowanie gminnego organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie ww. świadczenia o zmianach, o których mowa powyżej , może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:
świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.
Od kwot nienależnie pobranego świadczenia dobry start naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.