tło

Jednorazowa zapomoga z tyułu urodzenia dziecka

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952) z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Może zostać przyznane matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o jego wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
Warunkiem przyznania świadczenia jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego w kwocie 1922,00 zł. na osobę. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego od 1 listopada 2017 roku są dochody za rok 2016.

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać „becikowe”?

WSZYSCY WNIOSKODAWCY:

wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi (wzór wniosku do pobrania);

kserokopia aktu urodzenia dziecka (zupełnego w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany);

zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wzór do pobrania) – wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka;

dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego – oryginał do wglądu lub zaświadczenie) – dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną;

w przypadku cudzoziemców – kserokopie aktów urodzenia dzieci, karty pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy” (oryginał do wglądu);

PIT-11, PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-40, PIT-28, PIT-8C za 2016r. (jeśli w rozliczeniu rocznym było wykazane źródło dochodu z umowy zlecenie lub umowy o dzieło – kserokopie tych dokumentów);

jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie za 2016 rok;

oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2016r.;

jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia);

zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2016 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku – oryginał).

 

Stan cywilny wnioskodawców:

żonaty/zamężna – brak dokumentu;

kawaler/panna – wyrok o zasądzonych alimentach na dziecko lub zupełny akt urodzenia- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

wdowiec/wdowa – akt zgonu współmałżonka.

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2016 lub w 2017 roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:

uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego – zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT-11 z zakładu pracy za 2016 rok;

utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy – zaświadczenie i PIT za 2016 z PUP;

utrata zatrudnienia ze stosunku pracy – świadectwo pracy i PIT -11 za 2016 rok;

utrata zatrudnienia z umowy zlecenia, umowy o dzieło – zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2016 rok;

utrata zatrudnienia z umowy o dzieło – zaświadczenie od pracodawcy o okresie wykonywania dzieła i PIT- 11 za 2016 rok;

utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej – zaświadczenie organu emerytalno- rentowego i PIT za 2016 rok wystawiony przez ten organ;

wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub jej zawieszenie w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem (w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) – oświadczenie oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 za 2016 rok;

utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA – świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2016 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie);

utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń – akt zgonu (oryginał + kopia);

utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników – dokument potwierdzający utratę prawa do danego świadczenia oraz wysokość utraconego dochodu.

 

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2016 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2016 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2016 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:

zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT-11 za 2016 rok, zaświadczenie o zarobkach z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę po urlopie wychowawczym);

uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy – zaświadczenie;

uzyskanie zatrudnienia – stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło (umowa i PIT- 11 za 2016 rok);

uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej – zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno- rentowego i PIT za 2016 rok wystawiony przez ten organ,

rozpoczęcie działalności gospodarczej – decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT- 36 za 2016 rok ;

wznowienie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia (w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) – dokument potwierdzający okres od zawieszenia do wznowienia działalności gospodarczej oraz wysokość dochodu uzyskanego w roku 2016;

uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA – świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2016 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie);

uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, rehabilitacyjnego, chorobowego o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników – dokument potwierdzający datę uzyskania prawa do danego świadczenia oraz wysokość świadczenia w roku 2016.
Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku 2016 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany (wzór do pobrania), a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.