Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Inne

Status

 STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W GRODZISKU DOLNYM

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIE OGÓLNE     

 • 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym zwany dalej                 „ Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Grodzisko Dolne, nie posiadającą osobowości  prawnej, utworzoną w celu realizacji zadań własnych Gminy i zadań zleconych Gminie w zakresie pomocy społecznej.

 • 2.

 Ośrodek realizuje zadania na podstawie i w granicach obowiązujących aktów prawnych:

1)    ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. 2016r., poz. 930 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

2)    ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.),

3)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.                 z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.),

4)    ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.),

5)     ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),

6)    ustawa z dnia 14 czerwca  1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

7)    ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2017r.  poz. 882),

8)    uchwały z dnia Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin            w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 -2020 ( M.P. z 2015r. poz.821),

9)    ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 963 z późn. zm.),

10)    ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 180) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

11)  ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1518 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

12)    ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1390 z późn. zm.),

13)    ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tj. dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.),

14)    ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2016r. poz. 162 z późn. zm.),

15)    ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (tj. Dz. U.
z 2017r. poz. 220 z późn. zm.),

16)    ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

17)    ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.),

18)    ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 489 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

19)    ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( tj. Dz. U z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.),

20)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1793
z późn. zm.),

21)    ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz. U. z 201 r. poz. 697 z późn. zm.),

22)    ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016r. poz. 195),

23)    ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  (tj. dz. U.
z 2016r. poz. 1255 z późn. zm.),

24)    ustawy z dnia 4 listopada z 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za Życiem” ( Dz. U. 2016r. poz. 1860 ),

25)    kodeksu pracy,

26)    niniejszego Statutu,

27)    uchwał Rady Gminy,

28)    innych ustaw.

 • 3.
 1. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku położonym w Grodzisku Dolnym pod nr 134.
 2. Ośrodek może używać nazwy skrótowej – GOPS.
 3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 37-306 Grodzisko Dolne, NIP 816-15-46-091 REGON 690010509.
 4. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Grodzisko Dolne.

Rozdział 2

CEL I ZADANIA OŚRODKA

 • 4.

Celem działania Ośrodka jest:

1)    umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

2)    wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

3)    doprowadzenie osób i rodzin do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

 • 5.
 1. Zadania pomocy społecznej realizowane w GOPS polegają w szczególności na:

1)    przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

2)    pracy socjalnej,

3)    prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4)    analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia          z pomocy społecznej,

5)    realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

6)    rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach identyfikowanych potrzeb.

 1. GOPS realizuje zadania pomocy społecznej:

1)    ustawowo zlecone lub powierzone Gminie przez Wojewodę Podkarpackiego,

2)    własne Gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

 1. Szczegółowy zakres zadań zleconych i własnych realizowanych przez GOPS określa ustawa o pomocy społecznej.
 2. Ponadto GOPS realizuje zadania Gminy wynikające z następujących ustaw:

1)    ustawy o świadczeniach rodzinnych, poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę świadczeń rodzinnych, weryfikację świadczeń rodzinnych oraz wstrzymywanie tych świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie,

2)    ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w zakresie prowadzenia spraw w tym przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów oraz wstrzymywanie tych świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie,

3)    ustawy o dodatkach mieszkaniowych, poprzez ustalanie praw                       i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

4)    ustawy prawo energetyczne, poprzez ustalanie praw i wypłacanie dodatków energetycznych,

5)    ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów, prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń o stanie majątkowym,

6)    ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustalanie uprawnień osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

7)    ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w szczególności poprzez opracowanie i realizację  gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego,

8)    ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poprzez realizację zadań własnych Gminy w zakresie wspierania rodziny                 i systemu pieczy zastępczej w tym opracowanie i realizacja gminnego programu wspierania rodziny,

9)    ustawy o wsparciu Kobiet w ciąży i rodziny „ Za życiem”, poprzez ustalenie prawa, przyznanie i wypłatę świadczenia,

10)   ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, poprzez ustalenie uprawnień, przyznanie i wypłatę świadczeń wychowawczych, weryfikację świadczeń wychowawczych oraz wstrzymanie tych świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 1. Ośrodek realizuje także inne zadania i programy osłonowe w obszarze pomocy społecznej o charakterze własnym i zleconym.
 2. Ośrodek w ramach swojej działalności może realizować projekty współfinansowane ze środków EFS oraz inne programy pomocowe  i programy finansowane ze środków pozabudżetowych.
 • 6.
 1. Ośrodek realizując zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Grodzisko Dolne.
 2. Ośrodek realizując zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.
 • 7.

Przy realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządowej na szczeblu gminy, powiatu i województwa, urzędami, instytucjami i organizacjami społecznymi, kościołem katolickim               i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, sądami, prokuraturą, komornikami, pracodawcami, osobami fizycznymi                     i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania z zakresu określonych w statucie Ośrodka i wynikających z przepisów prawa.

 • 8.

Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

 • 9.

Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

 

Rozdział 3

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

 • 10.
 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Grodzisko Dolne.
 2. Kierownik działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa i upoważnień udzielonych prze Wójta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz gminnego zakresu innych spraw przekazanych ustawowo.
 4. Upoważnienie o którym mowa w ust. 3 może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.
 5. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka, Kierownik jest uprawniony do wydania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
 6. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy  w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
 7. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Ośrodka określają indywidualne zakresy czynności.
 8. Pracownicy zatrudnienie w Ośrodku są pracownikami samorządowymi  i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.
 9. W czasie nieobecności Kierownika Ośrodka jego obowiązki przejmuje wyznaczony przez Kierownika pracownik.
 10. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy corocznie sprawozdanie                 z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 • 11.
 1. Szczegółowy zakres działania i zasady funkcjonowania Ośrodka                  z uwzględnieniem struktury organizacyjnej określa regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym wprowadzony zarządzeniem Kierownika.
 2. Zasady wynagradzania pracowników określa regulamin ustalający zasady wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.

Rozdział 4

GOSPODARKA FINANSOWA

 • 12
 1. Ośrodek jest jednostką budżetową podległą Gminie Grodzisko Dolne i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
 • 13.
 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan rzeczowo – finansowy uwzględniający kwoty dochodów i wydatków określonych przez Radę Gminy uchwałą budżetową.
 3. W planie finansowym ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie Uchwały Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy.
 4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy i rachunki pomocnicze.
 5. Zadania zlecone gminie realizowane są ze środków budżetu państwa za pośrednictwem budżetu gminy o ile przepisy nie stanowią inaczej.
 6. Zadania własne gminy realizowane są z budżetu gminy, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 • 14.
 1. Obsługę finansowo-księgową i kadrowo-płacową Ośrodka GOPS prowadzi samodzielnie.
 2. Zasady gospodarowania funduszem socjalnym określa regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminie Grodzisko Dolne.
 3. Świadczenia pieniężne z GOPS wypłacane są za pośrednictwem rachunków bankowych klientów pomocy społecznej lub kasie Urzędu Gminy Grodzisko Dolne.
 4. Ośrodek gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizacją jego zadań, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych korzystających ze świadczeń.

Rozdział 5

NADZÓR I KONTROLA

 • 15.
 1. Organy Gminy sprawują kontrolę i nadzór nad działalnością GOPS w sposób i trybie określonym w ustawach.
 2. Kontrole prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik Gminy.

 

 • 16.

Wojewoda Podkarpacki sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka, w zakresie określonym w przepisach prawa.

Rozdział 6.

MIENIE OŚRODKA

 • 17
 1. Na mienie Ośrodka składają się środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Ośrodek bądź przekazane nieodpłatnie dla prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

Rozdział 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 18
 1. Statut GOPS uchwala Rada Gminy Grodzisko Dolne.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

Właściwości dokumentu:
Przetwarzajacy:

      
Opublikował: admin
Data dokumentu: Data publikacji: 20.11.2018
Ostatnia modyfikacja: 28.01.2019
pokaż historie zmian
Data
Autor
2019-01-28 08:54:20
Damian Popowicz
2019-01-28 08:53:55
Damian Popowicz
2018-11-20 11:18:23
admin