tło

Projekt Aktywny Senior

 

Projekt pn. „Aktywny Senior – DDP w Gminie Grodzisko Dolne” realizowany w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych
VII-IX RPO WP 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności 40 niesamodzielnym osobom starszym (K 28; M 12) z Gminy Grodzisko Dolne do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie dziennym oraz aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej do 31.03.2020 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez uruchomienie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) w Gminie Grodzisko Dolne zapewniającego wsparcie bytowe, opiekuńcze i wspierające, w pełni spełniające def. usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej.

Projekt w pełni przyczynia się do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP 2014-2020, a w szczególności do realizacji Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna, PI 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym usług specjalnych świadczonych w interesie ogólnym: Cel szczegółowy nr 1: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny  i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym :

  • Projekt zakłada wzrost dostępności usług społecznych

  • Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. niesamodzielnych

  • Usługi są przystępne cenowo

  • Usługi będą wysokiej jakości na co wpływa m.in. wykwalifikowana kadra, warunki zbliżone do domowych, nowy dostosowany do potrzeb budynek, spełnienie wymogów DDP oraz zróżnicowanie zajęć,

Utworzenie i funkcjonowanie DDP jest ponadto zgodne z:

  • Strategią Rozwoju Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016-2020, cel 1.2.c: Zapewnienie dostępu do usług w zakresie opieki dziennej nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym na terenie gminy

  • Strategią Problemów Społecznych Gminy Grodzisko Dolne na lata 2015-2020 Cel główny 1 – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych

  • Strategią Rozwoju Powiatu leżajskiego na lata 2015-2020 Cel główny 2.3 – Poprawa jakości usług publicznych w zakresie wsparcia społecznego i opieki zdrowotnej.

Wartość Projektu : 1 261 069,24 zł

Przyznane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego: 1 198 015,24 zł

Wkład własny Gminy: 63 054,00 zł

Okres realizacji projektu od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r.