tło

Zasiłek pielęgnacyjny

1. ZASADY PRZYZNAWANIA ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO:

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się:
– na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (przy orzeczeniu wydanym na stałe zasiłek przyznaje się na stałe)
– zasiłek z tytułu ukończenia 75 roku przyznaje się na czas nieokreślony.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny nie jest uzależniony od dochodu.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
a) niepełnosprawnemu dziecku
b) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
c) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
d) osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
a) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
b) osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, schronisko dla nieletnich, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie)
c) jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

2. WYSOKOŚĆ ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO:
– od dnia 1 listopada 2018 roku do 31 października 2019 roku 184,42 zł miesięcznie
– od dnia 1 listopada 2019 roku 215,84 zł miesięcznie.