tło

Dodatek energetyczny

PRZYZNANIE I WYPŁATA DODATKU ENERGETYCZNEGO

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się do 10 każdego miesiąca z góry, w wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
Okres przyznania dodatku energetycznego jest zależny od okresu przyznania dodatku mieszkaniowego.

Do wniosku należy dołączyć:
– kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
– oryginał w/w umowy należy przedłożyć do wglądu.

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

– 11,37 zł. miesięczne dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
– 15,80 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
– 18,96 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób;

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO
– przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego
– posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
– zamieszkiwanie w miejscu dostarczenia energii elektrycznej

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego