tło

O nas – Historia

 

Zarządzenie

Naczelnika Gminny w Grodzisku Dolnym 

z dnia 15 marca 1990 roku

 

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisko u Dolnym

Na podstawie $ 2 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów , które z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia uprawnień, które zachowują terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej / Dz. U. Nr 25. Poz.128/ oraz uchwały Nr II/42/90 Gminnej Rady Narodowe z dnia 1.03.1990 r w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  zarządza się co następują:

 

$ 1

  1. Tworzy się z dniem 15 marca 1990 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym zwany dalej „Ośrodkiem” jako jednostkę budżetową powiązaną z budżetem gminny, I finansowaną z tego budżetu oraz podporządkowaną bezpośrednio Naczelnikowi Gminny.
  2. Obszar działania Ośrodka obejmuje Gminę Grodzisko Dolne .
  3. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

 

$2

 

Do podstawowych zdań Ośrodka należy w szczególności:

1/ diagnostyka jednostkowa  i środowiskowa/ rozpoznanie , analizowanie potrzeb, sytuacji życiowej, materialnej jednostek i ich rodzin oraz wszelkich uwarunkowań środowiskowych dla celów pomocy społecznej.

2/ sporządzania planów4. rozwoju wszelkich form świadczeń i usług z zakresu pomocy społecznej.

3/ bezpośrednie udzielanie świadczeń w formie pieniężnej, rzeczowej i usługowej, w tym organizowania opieki i usług domowych.

4/ pośrednie udzielanie świadczeń poprzez zlecanie ich do realizacji innym instytucjom, organizacjom społecznym bądź osobom fizycznym w ramach środków z budżetu terenowego oraz nadzorowanie i ocenę sposobu i jakości ich wykonania,

5/ organizowanie i nadzór nad działalnością opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną [rzez żłobki.

6/ współpraca w zakresie pomocy społecznej z organami samorządu terytorialnego, z instytucjami i organizacjami społecznymi, kościoła katolickiego i innymi związków wyznaniowych oraz podejmowania wspólnych inicjatyw i zadań w tym zakresie,

7/ aktywizowanie środowiska lokalnego na rzecz pomocy społecznej.

 

$3

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania Ośrodka określają jego statut, który stanowi załącznik do zarządzenia.

 

$4

Obsługę finansowo – księgową, kasową Ośrodka prowadzić będzie referat finansów, a materiałowo – techniczną odpowiednie komórki organizacyjne /stanowiska pracy Urzędu Gminy/

 

$5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem popisania.