tło

Regulamin Dziennego Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                          

 • 1

 

1.Regulamin Domu Dziennego Pomocy w Grodzisku Dolnym, zwany w dalszej części ,,Regulaminem”  określa  szczegółową  organizację,  zadania  oraz  zakres  działania  Domu Dziennego Pomocy w Grodzisku Dolnym, zwanego w dalszej części ,, Domem”, w skrócie DDP.

2.Ilekroć w Regulaminie bez bliższego określenia,  mowa jest  o:

1)Ośrodku – należy  przez  to  rozumieć Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Grodzisku Dolnym.

2)Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodzisku Dolnym i Kierownika Dziennego Domu Pobytu.

3)Domu –należy przez to rozumieć Domu Dziennego Pomocy w Grodzisku Dolnym, 37-306 Grodzisko Dolne 124a.

5)Uczestnikach –  należy rozumieć przez to osoby korzystające z usług Domu.

6)Regulaminie -przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Pomocy
w Grodzisku Dolnym, 37-306 Grodzisko Dolne 124a.

 

 • 2

 

 1. Dom jest komórką organizacyjną Ośrodka, podległą bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.
 2. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób samotnych, starszych, o zmniejszonej sprawności psychoruchowej.
 3. Funkcjonowanie Domu odbywa się w ramach zadań własnych Gminy Grodzisko Dolne.
 4. Środki finansowe na prowadzenie Domu zapewnia Gmina Grodzisko Dolne.

 

3

 

 1. Siedziba Domu mieści się w Grodzisku Dolnym 124a, 37-306 Grodzisko Dolne.
 2. Dom przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne.

 

Rozdział II

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 

 • 4

 

 1. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego.
 2. Dom jest placówką koedukacyjną, dysponującą 30 miejscami.

 

 • 5

 

Osoby zainteresowane przyjęciem  do Domu wypełniają deklarację uczestnictwa.

 

 • 6

 

1.Zasady  odpłatności  za  pobyt  uczestników  w Dziennym Domu  Pomocy  określają   odrębne przepisy zawarte w Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz Uchwala Rady Gminy Grodzisko Dolne nr XLIV/351/2018.

 

Rozdział III

CELE I ZADANIA DOMU

 

 • 7

 

Celem Dziennego Domu Pomocy jest podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, a w szczególności:

1.Integracja społeczna umożliwiająca pozostawanie w społeczności

lokalnej i środowisku rodzinnym; kształtowanie właściwych postaw zrozumienia, tolerancji i życzliwości.

2.Aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień.

3.Tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, kulturalnych, towarzyskich, itp.

 

 • 8

 

Do zadań Dziennego Domu Pomocy należy w szczególności:

1.Podejmowanie działań służących utrzymaniu uczestników w ich naturalnym środowisku
i przeciwdziałanie instytucjonalizacji i marginalizacji.

2.Zapewnienie   bezpiecznego   miejsca   do   wielogodzinnego   przebywania   i   godnego spędzania czasu.

3.Organizacja pobytu w Domu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań
i zainteresowań uczestników.

4.Prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, muzyczne itp.)
i rehabilitacji ruchowej.

5.Umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, i towarzyskich, m.in. poprzez organizację  uroczystości  okolicznościowych,  świąt,  wspólnych  udziałów  w  imprezach kulturalnych, turystycznych, telewizji, Internetu itp.

6.Umożliwienie korzystania z urządzeń i przedmiotów służących utrzymaniu higieny osobistej.

7.Współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka w zakresie rozwiązywania problemów życiowych.

8.Współpraca z rodzinami uczestników w zakresie poradnictwa, informacji i włączenia ich
w proces asymilacji ze środowiskiem.

9.Udzielanie porad i wsparcia.

10.Udzielanie pomocy w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych.

11.Zapewnienie dwóch posiłków:

– śniadania

– obiadu.

12.Dom nie zapewnia usług opiekuńczo –pielęgnacyjnych.

 

 • 9

 

Dom  może  organizować  imprezy  środowiskowe,  działania  profilaktyczne,  spotkania integracyjne.

 

Rozdział IV

ZASADY ORGANIZACJI PRACY DOMU

 

 • 10

 

1.Dom funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze.

2.Dom umożliwia pobyt od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do godz. 15.30.

 

 • 11

 

1.Domem kieruje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2.Kierownik Dziennego Domu  Pomocy  jest  bezpośrednim przełożonym  pracowników zatrudnionych w Domu.

3.W przypadku nieobecności Kierownika Domem kieruje osoba wyznaczona przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 1. Działalność Domu może być uzupełniana świadczeniem pracy wolontariuszy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Posiłki (śniadanie, obiad)  przygotowywane są w kuchni Dziennego Domu Pobytu.

 

 

Rozdział V

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA PRACOWNIKÓW DOMU

 

 • 12

 

Do zadań Kierownika należy w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Domu.
 2. Kierowanie pracą podległych pracowników.
 3. Organizowanie i nadzór merytoryczny nad pracą zespołu.
 4. Zapewnienie i utrzymanie właściwego poziomu świadczonych usług, w tym czuwanie nad:

1)  Przebiegiem zajęć terapeutycznych.

2)  Właściwym zaspokajaniem potrzeb socjalnych, kulturalnych, religijnych i bytowych.

 1. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Domu.
 2. Sporządzanie planu potrzeb i przedkładanie Głównej Księgowej Ośrodka do opracowania projektu budżetu Ośrodka.
 3. Odpowiedzialność za powierzone mienie i dbałość o jego właściwe wykorzystanie.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników i uczestników zasad i przepisów BHP
  i przeciwpożarowych.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów sanitarno –epidemiologicznych.

 

 • 13

 

Do zadań Terapeuty zajęciowego należy:

1.Planowanie miesięcznych zajęć z uczestnikami.

2.Prowadzenie zajęć grupowych

–przygotowywanie odpowiednich prac dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników.

3.Przygotowywanie imprez okolicznościowych

1)Przygotowanie wspólnie z uczestnikami odpowiednich dekoracji Domu.

2)Przygotowanie programu artystycznego w wykonaniu uczestników.

4.Inicjowanie i podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do rozwoju różnych form zajęć.

5.Sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników.

6.Oddziaływanie wychowawcze w celu kształtowania właściwych postaw uczestników.

7.Współpraca z rodziną uczestnika.

8.Dbanie  o  należyty  stan  urządzeń  i  sprzętu  znajdującego  się  w  Domu  oraz  o ład  i porządek w miejscu pracy.

 

 • 14

 

Do zadań Fizjoterapeuty należy:

1.Planowanie miesięcznych zajęć z uczestnikami.

2.Prowadzenie zajęć grupowych  i indywidualnych dostosowanych do możliwości uczestników.

 1. Inicjowanie i podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do rozwoju różnych form zajęć.

4.Sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników.

5.Oddziaływanie  wychowawcze  w  celu  kształtowania  właściwych  postaw  zdrowotnych uczestników.

6.Prowadzenie  rehabilitacji  fizycznej  (podtrzymującej)  i    masażu  oraz prowadzenie ewidencji wykonywanych zabiegów.

7.Dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego znajdującego się w Domu oraz o ład i porządek w miejscu pracy.

 

Rozdział VI

UCZESTNICY DOMU

 

 • 15

 

 

Uczestnicy przebywają w Domu dobrowolnie i sami mogą zrezygnować z jego usług.

 

 • 16

 

Uczestnicy Domu mają prawo do:

1.Poszanowania godności i prywatności oraz podmiotowego traktowania.

2.Korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez Dom, świadczonych przez personel
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

3.Korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania.

4.Zachowania tajemnicy spraw ich dotyczących.

5.Poszanowania ich praktyk religijnych i przekonań.

6.Uzyskania niezbędnej pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb realizowanych w ramach pobytu w Domu.

7.Zgłaszania skarg i wniosków.

8.Współdecydowania w sprawach ich dotyczących.

9.Uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych na terenie Domu, jak też udziału
w  terapii  zajęciowej  oraz  rehabilitacji  mającej  za  zadanie  utrzymanie  dobrego  stanu psychicznego i fizycznego osób, a także do udziału w imprezach organizowanych przez inne instytucje, w tym jednostki pomocy społecznej oraz środowisko lokalne.

 

 • 17

 

Do obowiązków uczestników w szczególności należy:

1.Współdziałanie z personelem w zakresie terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz w innych zajęciach i w miarę możliwości udzielanie pomocy w drobnych pracach na rzecz  Domu.

2.Przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego w Domu oraz poza jego siedzibą podczas wyjazdów integracyjnych oraz imprez okolicznościowych mówiących o tym że:

1)Uczestnicy w czasie zajęć wspólnych uczestniczą aktywnie w zajęciach. Osoby nie biorące udziału w zajęciach przechodzą do innych pomieszczeń lub pozostają w sali, nie przeszkadzają
w zajęciach i dostosowują się do poleceń osoby prowadzącej.

2)Udział w zorganizowanych spotkaniach towarzyskich, imprezach okolicznościowych, zajęciach kulturalnych i terapeutycznych jest dobrowolny, osoby nie biorące w nich udziału zobowiązane są do nie zakłócania tych spotkań.

3)Osoby   zainteresowane  słuchaniem  radia  lub  emisja  programów  telewizyjnych powinny uwzględnić potrzeby większości osób obecnych w świetlicy.

4)Osoby przynoszące żywność oraz spożywające herbatę i kawę zobowiązane są do korzystania ze stołówki DDP.

5)Miejscem do spożywania obiadów jest tylko stołówka.

6)Nakrycia głowy i wierzchnia odzież należy pozostawiać w szatni.

3.Przestrzeganie zasad higieny osobistej i dbanie o wygląd zewnętrzny.

4.Przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania poprzez:

1)Poszanowanie godności osobistej pozostałych uczestników Domu oraz pracowników placówki.

2)Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym Domu oraz organizowanych zajęciach
i spotkaniach.

3)Zapobieganie konfliktom i nie prowokowanie podobnych sytuacji.

4)Zachowanie dyskrecji odnośnie osób korzystających z Domu i ich spraw.

5.Utrzymanie  czystości,  porządku  w  Domu,  troska  o  wyposażenie,  powierzony  sprzęt
i materiały.

6.Przestrzeganie  zasad  bezpieczeństwa  w  czasie  korzystania  z  różnych  urządzeń elektrycznych i mechanicznych.

7.Regularne uczęszczanie  do  Domu  i  informowanie  Kierownika  o  przewidzianych nieobecnościach powyżej 1 dnia.

8.Przestrzeganie zakazu:

1)Palenia tytoniu na terenie Domu.

2)Przychodzenia pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, a także ich wnoszenie i spożywanie.

3)Wprowadzania osób postronnych i zwierząt na teren Domu.

4)Stosowania przemocy (słownej i fizycznej).

9.Zapoznanie  się  i  przestrzeganie  przepisów  BHP,  przepisów  przeciwpożarowych  oraz zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie.

10.Terminowe regulowanie należności za pobyt w Domu, w kwocie zgodnej w wydaną decyzją.

 

 • 18

 

W odniesieniu do uczestników Dom jest zobowiązany w szczególności do:

1)Tworzenia warunków umożliwiających realizację zadań Domu.

2)Zapewnienia uczestnikom godnego pobytu i opieki.

3)Kształtowanie przyjaznego stosunku personelu wobec uczestników.

4)Zapoznanie uczestników z ich prawami i obowiązkami.

 

Rozdział VII

ZASADY REGULUJĄCE WYJAZDY NA WYCIECZKI , WYJŚCIA W TEREN itp. Z UCZESTNIKAMI DOMU

 

 • 19

 

1.Uczestnicy Domu mogą korzystać z usług w formie wyjazdów z personelem Domu na wycieczki, konkursy, itp. w ramach terapii.

2.Wyjazdy  realizowane  są  zgodnie  z  programem  zatwierdzonym  każdorazowo  przez Kierownika Domu. Program określa m.in. zakres usług finansowanych przez Dom.

3.Kwalifikacji  do  powyższych  wyjazdów  dokonuje  kadra  Domu  biorąc  pod  uwagę predyspozycje uczestników.

4.Podczas realizowania usług poza siedzibą Domu, o których mowa wyżej uczestników obowiązuje szczególna dyscyplina.

5.Wobec uczestników nie przestrzegających dyscypliny podczas zajęć odbywających się poza siedziba Domu mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:

1)Rozmowa dyscyplinująca.

2)Upomnienie publiczne.

3)Wykluczenie z dalszego uczestnictwa w zajęciach.

4)Skreślenie z listy uczestników Domu.

6.O wymiarze kary, o której mowa wyżej decyduje Kierownik Domu.

7.Przyjmuje się, że ilość personelu podczas wyjazdów i wyjść poza Dom w stosunku do ilości uczestników wynosi maksymalnie 1:20.

 

Rozdział VIII

DOKUMENTACJA DOMU

 

 • 20

 

W Domu prowadzona jest dokumentacja związana z bieżącą działalnością  dotycząca:

1.Uczestników, a w szczególności:

1)Rejestr uczestników, deklaracja członkostwa

2)Karta uczestnika, ankieta, oświadczenia

3)Dzienniki zajęć

4)Rejestr organizowanych imprez okolicznościowych

2.Funkcjonowania placówki, a w szczególności:

1)Regulamin, zarządzenia, protokoły.

2)Plan pracy

3)Sprawozdanie z działalności Domu.

 

 

 

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 21

 

1.Regulamin  Domu  Dziennego  Pomocy  w  Grodzisku Dolnym stanowi  integralną  część Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.

2.Z treścią Regulaminu zostają zapoznani pracownicy i uczestnicy Domu.

3.Szczegółowe  wykazy  obowiązków  i  odpowiedzialności  poszczególnych  pracowników Domu zawierają ich zakresy czynności.

4.Godziny pracy pracowników Domu określają ich umowy o pracę lub umowy zlecenia.