tło

 Dzienny Dom Pomocy – Radość Życia

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027  Priorytet nr FEPK.07” kapitał ludzki gotowy do zmian”

Nazwa Projektu: „Aktywny Senior – Radość Życia” nr umowy: FEPK.07.18-IP.01-0079/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Działanie FEPK.07.18. Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej

Okres realizacji projektu:

01.11.2023 – 30.09.2027

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 634 010,05 zł

Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 2 364 010,05 zł

Wkład własny Gminy: 270 000,00 zł

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy, wynikających z indywidualnej diagnozy, dla 32 osób starszych tj. w wieku 60 lat i więcej, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będących mieszkańcami Gminy Grodzisko Dolne.

Grupa docelowa Projektu:

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Grodzisko Dolne,  powyżej 60 roku życia potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

DDP jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych, w tym osób z niepełnosprawnościami, zapewniającym całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w Ustawie o pomocy społecznej z 12.03.2004 oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.

Zajęcia aktywizacyjne:

W ramach DDP realizowane będą zajęcia aktywizujące w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Zajęcia dostępne dla wszystkich uczestników projektu (zarówno kobiet i mężczyzn bez ograniczeń) wg zainteresowań i możliwości.

Każdy z uczestników projektu może brać udział w każdym rodzaju zajęć aktywizacyjnych, w tym każdy może zostać objęty wsparciem indywidualnym zgodnie z potrzebami.

Wykaz zajęć:

1.Wsparcie psychologa/psycholog, śr.10h/m-c, zajęcia prowadzone w grupach oraz indywidualnie wg potrzeb

CEL: zapewnienie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, trening funkcji poznawczych i pamięci.

2.Zajęcia  gimnastyczne śr. 4h/dziennie, zajęcia prowadzone w grupach oraz indywidualnie wg

potrzeb uczestników projektu

CEL rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego, usprawnianie funkcji motorycznych i równowagi. Ćwiczenia dobrane do możliwości i potrzeb uczestników projektu, odbywają się w Sali ćwiczeń DDP i na świeżym powietrzu

3.Senior w cyfrowym świecie śr.12h/m-c

CEL aktywizacja w sferze intelektualnej oraz minimalizowanie odczucia zagubienia cyfrowego, niezrozumienia współczesnych czasów itp. Zajęcia obejmują naukę posługiwania się komputerem i jego wykorzystania w codziennym życiu np. dostęp do informacji, rejestracja do lekarza

4.Blisko natury, śr.30h/m-c

CEL wsparcie aktywności ruchowej oraz zaspokojenie potrzeby kontaktu z naturą a wspólne wykonywanie prac rozwija sferę społeczną. Uczestnicy projektu będą uprawiać kwiaty, warzywa i zioła, tworzyć bukiety i ozdoby florystyczne. Zajęcia prowadzone m.in. w ogrodzie zimowym, co umożliwia uprawę roślin przez cały rok. W ramach zajęć uczestnicy projektu opiekują się kwiatami doniczkowymi w DDP (zaspokojenie potrzeby bycia potrzebnym, pożytecznym)

5.Zajęcia muzyczne/muzyk, śr.16h/m-c.

CEL: polepszenie nastroju uczestników oraz rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez słuchanie, śpiewanie, granie na instrumentach

6.Zajęcia rękodzielnicze, w tym

●twórcze i okazjonalne/opiekun DDP, śr.40h/m-c, w tym majsterkowanie

●krawiecko-dziewiarskie/os. z wykształceniem krawieckim/dziewiarskim, śr.16h/m-c

CEL: aktywizacja społeczna i ruchowa/manualna, poprawa zdolności koncentracji i koordynacji; rozwój zainteresowań. W ramach zajęć uczestnicy projektu przygotują np. ozdoby na ściany i okna, bukiety, ozdoby świąteczne itp.