Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Inne

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: gops.grodziskodolne.pl

Data publikacji strony internetowej: 01-01-2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej: 01-01-2019 r. 

 1. Strona internetowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Filmy zamieszczane na stronie internetowej nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Do filmów znajdujących się na stronie, planuje się dodać napisy do końca 2022r.
 2. Dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, ponieważ są umieszczane na stronie internetowej głównie w postaci skanów.
 3. Zamieszczane na stronie internetowej aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości z uwagi na fakt, iż w takiej formie zostały przesłane do publikacji przez podmiot zewnętrzny i administrator nie posiada możliwości technicznych ich modyfikacji
 4. Strona nie posiada funkcji umożliwiającej maszynowe odczytanie wybranego tekstu.
 5. Zdjęcia i obrazy publikowane na stronie internetowej nie posiadają opisu alternatywnego, ponieważ mają jedynie charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań urzędu.
 6. Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. W każdej sprawie możesz skontaktować się z urzędem korzystając z adresu e-mail: gops@grodziskodolne.pl lub dzwoniąc telefonicznie pod nr: 17- 24-29-134.
 7. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne cyfrowo stosownie do zapisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Podmiot publiczny nie ma prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzeba dostępu do nich, należy skontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności cyfrowej i wskazać dokładnie, jakiego dokumentu dotyczy prośba o dostosowanie do wymogów dostępności cyfrowej.
 8. „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji na chwilę obecną oznacza bardzo wysokie koszty, które podmiot publiczny ocenia jako „nadmierne obciążenie” stosownie do zapisów ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ułatwienia na stronie internetowej dla osób z niepełnosprawnościami
 • Zmiana kontrastu obrazu
 • Zmiana wielkości liter na stronie
 • Możliwość posługiwania się ogólnodostępnymi skrótami klawiszowymi
 • Aplikacje mobilne

– brak –

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Grodzisku Dolnym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Wszelkich informacji w zakresie dostępności cyfrowej strony internetowej Urzędu Gminy Grodzisko Dolne udziela Koordynator ds. dostępności cyfrowej.

Dane kontaktowe:

email: gops@grodziskodolne.pl

telefon: 1724 29 134

 • Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością cyfrową

W zgłoszeniu należy podać:

 • Lokalizację i dane dotyczące treści/linku/pliku/dokumentu znajdującego się na stronie internetowej, który jest niedostępny cyfrowo
 • Imię i nazwisko osoby zgłaszającej niedostępność, oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), które są niezbędne dla realizacji obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej treści, której dotyczy zgłoszenie
 • Sposób przekazania treści, tak aby osoba zgłaszająca niedostępność mogła się z nią zapoznać (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa itp.)

Na zgłoszenie podmiot publiczny odpowie najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli z uwagi na okoliczności od niego niezależne, termin ten będzie zbyt krótki, poinformuje o tym fakcie osobę zgłaszającą. W tej informacji ustalony zostanie nowy termin, do którego zostanie przygotowana informacja w alternatywny sposób, nie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli podmiot publiczny nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, którą wskazuje w zgłoszeniu osoba, zaproponowany zostanie jej dostęp w sposób alternatywny.

Jeżeli działania podmiotu publicznego nie będą akceptowane, osoba zgłaszająca może wnieść skargę podmiotu publicznego, odpowiedzialnego za prowadzenie strony internetowej/aplikacji mobilnej w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 256 z późn. zm.).

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym  – adres: 37-306 Grodzisko Dolne 124a

 1. Budynek posiada wejścia zapewniające swobodny dostęp do obiektu przez osobę niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.
  1. Przy wejściu głównym do budynku zainstalowana jest pochylnia ułatwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim.
  1. Bezpośrednio obok wejścia głównego do budynku znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
  1. Urząd posiada wszystkie pomieszczenia bez względu na kondygnację, dostępne dla osób z niepełnosprawnością. W budynku znajduje się winda.
  1. Na teren urzędu istnieje możliwość wejścia osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie obiektu znajduje się również miejsce, w którym osoba taka może pozostawić psa asystującego bez opieki.
  1. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku, obok Punktu Informacyjnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Wszelkich informacji w zakresie dostępności architektonicznej Urzędu Gminy Grodzisko Dolne udziela Koordynator ds. dostępności architektonicznej.

Dane kontaktowe:

email: gops@grodziskodolne.pl

telefon: 17-24 29 134

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym – adres: 37-306 Grodzisko Dolne 124a

 1. Z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym można kontaktować się:
 2. telefonicznie: 17- 24 29 134
 3. faksem: 17 – 2429 134
 4. mailowo: gops@grodziskodolne.pl
 5. osobiście
 6. Brak możliwości komunikacji audiowizualnej.
 7. W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnej, brak systemów FM, systemów na podczerwień (IR) oraz systemów Bluetooth.
 8. W wejściu głównym znajduje się Punkt Informacyjny w którym pracownik urzędu udziela wszelkich informacji na temat zakresu załatwianych spraw na poszczególnych stanowiskach pracy, rozmieszenia pomieszczeń oraz przyjmuje korespondencję kierowaną do urzędu.
 9. Osobie z niepełnosprawnością zapewnia się opiekę pracownika urzędu podczas obecności na terenie obiektu od momentu wejścia do budynku do czasu jego opuszczenia, zarówno podczas załatwiania spraw w urzędzie, jak i podczas ewakuacji z budynku.
 10. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Wymagana uprzednia rezerwacja terminu wizyty interesanta: telefoniczna (17 – 24 29 134), mailowa (gops@grodziskodolne.pl) lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym. Usługa jest bezpłatna.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Wszelkich informacji w zakresie dostępności komunikacyjno-informacyjnej Urzędu Gminy Grodzisko Dolne udziela z Koordynator ds. dostępności komunikacyjno-informacyjnej.

Dane kontaktowe:

email: gops@grodziskodolne.pl

telefon: 17-24 29 134

Obsługa wniosków i skarg związanych z:

 1. dostępnością architektoniczną
 2. informacyjno-komunikacyjną

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem do podmiotu publicznego zawierającym żądanie związane z zapewnieniem dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, który zawiera:

 1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z Wnioskodawcą;
 4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

Podmiot publiczny jest obowiązany zapewnić dostępność bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności nie jest możliwe podmiot powiadamia Wnioskodawcę o tym fakcie i wyznacza nowy termin, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku, kiedy w dalszym ciągu zapewnienie dostępności nie jest możliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny informuje Wnioskodawcę i proponuje mu zapewnienie dostępu alternatywnego.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie zapewnił Wnioskodawcy dostępności, przysługuje mu prawo złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa PFRON adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

___________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (t.j. Dz.U.UE.L. 2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, z siedzibą: 37-306 Grodzisko Dolne 124a.

Dane kontaktowe: tel. 17 2429134 e-mail: gops@grodziskodolne.pl /strona internetowa: www.gops.grodziskodolne.pl;

 • Administrator ustanowił w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych udostępnionych przez Państwa i przetwarzanych przez Administratora w związku ze sprawami związanymi z zapewnieniem dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym. Kontakt: mail: gops@grodziskodolne.pl /tel. 17 24 29 134 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa. ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), powstałe z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej. Szczegółowa podstawa prawna przetwarzania danych zawarta jest w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa oraz zostanie wykazany interes prawny w otrzymaniu tych danych.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną do momentu realizacji zadania oraz przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164 z późn. zm.).Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia swoich danych osobowych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do załatwienia sprawy przed organem władzy publicznej. Administrator pozyskuje dane osobowe z urzędu, na mocy uprawnień przypisanych mu w drodze przepisów prawa od innych organów władzy publicznej i osób trzecich, a także na podstawie wniosków składanych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym w indywidualnej sprawie.

_________________________________________________________________________________________________________________

Właściwości dokumentu:
Przetwarzajacy:

      
Opublikował: Andrzej Gdański
Data dokumentu: Data publikacji: 29.03.2021
Ostatnia modyfikacja: 29.03.2021
pokaż historie zmian
Data
Autor
2021-03-29 09:30:43
Andrzej Gdański
2021-03-29 09:14:48
Andrzej Gdański