tło

Asystent rodziny

Celem pracy asystenta rodziny jest poprawa sytuacji życiowej rodzin, w tym w szczególności stworzenie optymalnych warunków służących osiągnięciu przez rodziną podstawowego  poziomu stabilności życiowej, umożliwiającej jej doskonalenia umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji rodzicielskich, wdrożeniu prawidłowych postaw życiowych, a przede wszystkim odbudowaniu więzi i relacji rodzinnych. Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez rodziną.

Jego rola polega na pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi, w p[pokonywaniu trudności i barier , rozwiązywaniu problemów natury wychowawczej, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków  innych obowiązkach rodzicielskich.

Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami,  bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy.

Formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

• poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
• pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
• pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
• nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
• doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
• pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami innych instytucji,
• reprezentowanie przed instytucjami,
• pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy,
• doradztwo w zakresie form i miejsc uzyskania wsparcia,
• dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznych poradni lekarskich,
• pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego,
• dostęp do pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Uprawnienie asystenta rodziny

W związku z wykonywaniem zadań asystent rodziny, ma on prawo do:

 • Wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, jeżeli są one niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną,
 • Występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie,
 • Uzyskiwania od podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych informacji o stanie zdrowia członków rodzinny w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy rodzinie i w związku z wykonywaną pracą,
 • Składanie wniosku do kierownika ośrodka pomocy społecznej o powołanie zespołu interdyscyplinarnego, działającego na rzecz utrzymania integralności rodziny oraz koordynacji instytucji i służb zobowiązanych do wspierania rodzinny. Zespól ten wraz z asystentem diagnozuje trudności występujące w rodzinie oraz dokonuje okresowej oceny sytuacji rodziny.

Zadania asystenta rodziny określa arrt. 15.1 ustawy  dnia 9 czerwca 20111r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 • Opracowanie i realizacja planu pracy z rodzina we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym:
 • Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej:
 • Udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego:
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych:
 • Udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych:
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dziećmi:
 • Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej:
 • motywowanie do udziału w zajęciach dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielenie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodzina;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej,
 • właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.